OPTAGELSESKRAV

For at blive optaget i DAKOBE med Aktivt medlemskab er der nogle optagelseskrav, du som behandler skal opfylde.

For alle fag skal du dokumentere flg. minimumskrav

  • 250 timers undervisning i hovedfaget (maksimum 33% e-learning)
  • 10 timers klinikdrift kan godkendes som e-learning, (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller onlinetest kan godkendes af optagelsesudvalget)
  • 50 timers psykologi, kan godkendes som e-learning, (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller onlinetest kan godkendes af optagelsesudvalget)
  • 50 timers introduktion til andre behandlingsformer kan godkendes som delvis e-learning, (forudsat at eksamen tages ved fremmøde og e-learning ikke erstatter ‘praktiske, manuelle fag’).

Herudover skal du yderligere dokumentere:

300 timers Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære (fsva. manuelle behandlingsformer), som også kan tages som E-learning,
eller 300 timers yderligere undervisning i hovedfaget, såfremt du er uddannet i et ikke-manuelt behandlingsform.

Bemærk! Eksamen i alle nævnte fag skal foregå ved fysisk fremmøde. (med mindre særlige omstændigheder tillader at onlinetest kan forhånds-godkendes af optagelsesudvalget, herunder ved pandemier mv.)

Hvis du ønsker at blive RAB-registreret skal du, for godkendelse præstere 300 timers Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære, samt kunne dokumentere et grundkursus i førstehjælp uanset om du søger RAB-godkendelse i et manuelt eller ikke-manuelt fag.

RAB-ansøgningen kan først behandles og godkendes, når disse timer er taget. Undtagelsen for grundkursus i førstehjælp er, at du allerede har et gyldigt førstehjælpskursus som ikke er mere end 2 år gammelt.

Det er dig som ansøger, der skal dokumentere dine timer. Såfremt det ikke fremgår af dine kursus- / uddannelsesbeviser, skal du på anden måde kunne dokumentere dette, evt. i form af brev fra uddannelsesstedet. Dit uddannelsesbevis skal ligeledes indeholde indholds- eller fagbeskrivelse samt information om hovedunderviser eller undervisningsansvarlig. (uddannelsesansvarligs faglige baggrund skal kunne tilgås enten via dokumentation eller link).

Herudover er der krav om, at betaling af kontingent skal tilmeldes Betalingsservice.

Når du er optaget, skal du efteruddanne dig svarende til 36 timer (a´60 min.) over en 3-årig periode og opdatere dit førstehjælps kursus hvert 2. år med et 3 timers repetitionskursus.

Hvis du er indmeldt med elevmedlemskab (eksempelvis uden RAB), da skal du ligeledes kunne dokumentere et grundkursus i førstehjælp på minimum 6 timer, eller et repetitionskursus på minimum 3 time, ikke mere end to år gammelt, indeholdende livreddende førstehjælp og hjerte-lungeredning.
Her gælder dog en tidsfrist på 6 måneder efter optagelse.

Bliv medlem af DAKOBE

For at blive optaget som medlem kræves det, at du er arbejdende komplementær behandler, og opfylder optagelseskravene.

ANSØG HER

Ansøg om RAB Registrering

Du skal være optaget som aktivt medlem for at kunne søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

ANSØG HER