MOMSFRITAGELSE

Som Komplementær behandler har du mulighed for at bliver momsfritaget, hvis du opfylder en række krav fra SKAT. Du skal først og fremmest have opnået tilstrækkelige kvalifikationer til at udføre behandlingerne og du kan se specifikationerne nedenfor.

Betingelser for momsfritagelse for alternative behandlere og andre sundhedspersoner

For at en ydelse er omfattet af momsfritagelsen, skal du som alternativ behandler eller anden sundhedsperson opfylde følgende betingelser:

 • Du skal foretage behandlinger for at helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, eller du skal foretage forebyggende behandlinger med henblik på at forebygge sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.
 • Du skal have bestemte og tilstrækkelige uddannelser til at udføre behandlingerne.
 • Du finder overblik over momsregler på linket her: Moms
  samt den fulde juridiske vejledning fra SKAT om: Anden egentlig sundhedspleje

UDDANNELSESKRAV – ANDRE SUNDHEDSPERSONER

For andre sundhedspersoner er uddannelseskravet opfyldt, når du har en autorisation fra Sundhedsstyrelsen.

Det gælder f.eks. kiropraktorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister og jordemødre.

Momsfritagelse gælder udelukkende, når du foretager behandlinger inden for det fagområde, som du er uddannet til. (En sygeplejerske kan for eksempel ikke foretage akupunkturbehandlinger momsfrit inden for sin autorisation som sygeplejerske).

Uddannelsen skal suppleres med 250 undervisningstimer/lektioner inden for den primære behandlingsform, for at behandlingsformerne kan blive momsfrie.

UDDANNELSESKRAV – ALTERNATIVE BEHANDLERE

For alternative behandlere har SKAT følgende uddannelseskrav.

Anatomi / Fysiologi 200 undervisningstimer/lektioner
Sygdomslære / Farmakologi 100 undervisningstimer/lektioner
Den primære behandlingsform 250 undervisningstimer/lektioner
Klinikvejledning / Klinikbehandling 10 undervisningstimer/lektioner
Øvrig sundhedsfaglig undervisning 100 undervisningstimer/lektioner
I alt 660 timer

Hvis du arbejder inden for det psykoterapeutiske område, kan timerne i anatomi / fysiologi og sygdomslære / farmakologi erstattes af timer inden for den primære behandlingsform.

Det kan for eksempel være teoretisk undervisning inden for det psykoterapeutiske område, egenterapi og modtagelse af supervision.

DEN PRIMÆRE BEHANDLINGSFORM

Landsskatteretten har i marts måned 2010 truffet afgørelse om, at uddannelseskravet inden for den primære behandlingsform på 250 timers undervisningstimer/lektioner skal være opfyldt inden for hver primære behandlingsform, som bliver udført.

For at man opfylder uddannelseskravet og kan udføre behandlinger inden for eksempelvis zoneterapi og massage, så skal man have 250 undervisningstimer/lektioner i både zoneterapi og massage, da det er 2 primære behandlingsformer.

Hvis du for ekspempel er uddannet akupunktør og også tilbyder øreakupunktur, så bliver det betragtet, som en primær behandlingsform, da øreakupunkturbetragtes som en del af behandlingen inden for det pågældende fagområde.

UDDANNELSESKRAVET GÆLDER FOR ALLE, DER UDFØRER BEHANDLINGER

Hvis en klinik har flere personer til at udføre behandlingerne, gælder uddannelseskravet for hver person. Hvis en person ikke opfylder uddannelseskravene, bliver de behandlinger, som personen udfører, momspligtige.

KRAV TIL UDDANNELSENS KVALITET

Alle undervisningstimer/lektioner skal være relevante for behandling eller forebyggelse af sygdomme. Eksempelvis kan undervisning i salgspsykologi eller markedsføring ikke tælles med. En undervisningstime/lektion er 45 minutter.

Som udgangspunkt skal uddannelsen tages ved et uddannelsessted, som udbyder den samlede uddannelse. Der stilles krav om, at man skal til eksamen i fagene anatomi / fysiologi, sygdomslære / farmakologi og den primære behandlingsform.

Hvis uddannelsen stykkes sammen af flere kurser fra forskellige uddannelsessteder, stiller SKAT følgende krav:

 • Uddannelsen skal have samme indhold og kvalitet som en samlet uddannelse inden for samme fagområde.
 • Denne indholds- og kvalitetssikring skal, hvis uddannelsen stykkes sammen af flere kurser fra forskellige uddannelsessteder, dokumenteres.
 • Hvert enkelt kursus skal afsluttes med en eksamen.

E-LEARNING / SELVSTUDIER

Undervisningstimerne/lektionerne kan godkendes, når disse tages ved e-learning og kan opfylde følgende forudsætninger.

 • Alle fagene afsluttes med eksamen, som skal tages ved personligt fremmøde, og som skal være bestået
 • Fagene ikke har et sådant indhold af praktiske øvelser, at e-learning er åbenlyst uegnet til formålet

Undervisningen skal have samme kvalitet, som tilsvarende kurser ved personligt fremmøde. I praksis vil det betyde, at kurserne er udbudt af en skole eller lignende uddannelsessted. Uddannelse taget i form af selvstudier opfylder ikke uddannelseskravene. Det gælder for alle fag.

DOKUMENTATIONSKRAV TIL UDDANNELSEN

Alternative behandlere skal kunne dokumentere deres uddannelse med kursusbeviser eller diplomer. Det skal fremgå, hvilke fag, der er undervist i og hvilket antal undervisningstimer/lektioner.

Det skal også fremgå, at den pågældende behandler har deltaget i undervisningen og undervisningsstedets navn og adresse skal ligeledes fremgå.

Dokumentationen skal være på dansk eller engelsk. Uddannelsesbeviser på andre sprog skal være oversat til dansk eller engelsk.

DISPENSATION

Dispensation opnået i 1999

Alternative behandlere, som har opnået dispensation i 1999, kan fortsætte uændret. Dispensationsreglerne var følgende:

For alternative behandlere, der har afsluttet deres uddannelse inden den 1. juli 2000, kan der dispenseres fra uddannelseskravene. Disse alternative behandlere vil være omfattet af momsfritagelsen, når de kan dokumentere, at de har gennemført et uddannelsesforløb, der som minimum svarer til samlet 400 lektioner inden for følgende områder:

 • Anatomi/fysiologi
 • Sygdomslære/farmakologi
 • Den primære alternative behandlingsform

Alternative behandlere, der ikke umiddelbart opfyldte betingelserne for denne dispensation, havde mulighed for at supplere deres uddannelse. Hvis de opfyldte uddannelseskravet inden den 31. december 2000, kunne de blive omfattet af dispensationen.

Dispensation ved mindst 5 års erhvervserfaring

Behandlere, der den 1. juli 2012 har drevet virksomhed med levering af momsfritagne sundhedsydelser som hovederhverv i mindst 5 år, kan fortsætte med at levere momsfritagne sundhedsydelser.

Det er en betingelse, at behandlerne opfylder betingelserne for momsfritagelse efter den hidtidige administrative praksis, som er gengivet i Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.1.5. Det vil sige, at man opfylder et uddannelseskrav på 660 timer med 250 timer inden for den primære behandlingsform og et behandlingskrav.

Disse behandlere omfattes derfor ikke af styresignalet.

OVERGANGSPERIODE VED MINDRE END 5 ÅRS ERHVERVSERFARING

Behandlere, der den 1. juli 2012 har drevet virksomhed med levering af momsfritagne sundhedsydelser som hovederhverv i mindre end 5 år, kan fortsætte med at levere momsfritagne sundhedsydelser frem til den 30. juni 2013.

Det er en betingelse, at behandlerne opfylder betingelserne for momsfritagelse efter den hidtidige administrative praksis, som er gengivet i Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.1.5. Det vil sige, at man opfylder et uddannelseskrav på 660 timer med 250 timer inden for den primære behandlingsform og et behandlingskrav.

Opfylder behandlerne ikke de skærpede betingelser i SKATs nye styresignal, kan behandlerne kun fortsætte med at levere momsfritagne sundhedsydelser efter den 30. juni 2013, hvis de har fremskaffet den tilstrækkelige dokumentation for gennemført uddannelse eller gennemgået den nødvendige supplerende uddannelse.

Hvis en igangværende behandler ikke når at opdatere sin uddannelse, vil virksomhedens ydelser fra den 1. juli 2013 blive anset for momspligtige.

De skærpede betingelser i forhold til tidligere administrativ praksis vedrører:

 • Dokumentation for uddannelsen
 • E-learning
 • Eksamen
 • Uddannelsens kvalitet

NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER

Behandlere, som starter virksomhed efter den 1. juli 2012, kan ikke opnå dispensation og skal opfylde uddannelseskravene i det nye styresignal.