VEDTÆGTER

§ 1. Foreningens Formål
Stk. 1
Foreningens navn er Danmarks Komplementære Behandlere forkortet DAKOBE.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er sekretariatets hovedkontor.

Stk. 3
DAKOBE ønsker at styrke det tværfaglige fællesskab, at fremme respekt og etik omkring komplementær
behandling og gennem udvikling og ekspertise løfte behandlers, såvel som klienters glæde, tillid og ansvar
for eget liv.

Stk. 4
DAKOBE realiserer sit formål ved at samle viden og støtte samt fremme udviklingen indenfor
komplementær behandling. At formidle budskaber om sundhedsfremme og samlet øve indflydelse såvel
politisk som i medier til gavn for den almindelige folkesundhed.
DAKOBE realiserer endvidere sit formål ved at bestyrelsen hvert år fremlægger overordnet plan for det nye
års arbejde på hver generalforsamlinger.

Stk. 5
At sikre den enkelte behandler størst mulig frihed i sit virke som komplementær behandler.

Stk. 6
At være repræsenteret i relevante råd og udvalg.

Stk. 7
At arbejde for momsfritagelse for alle DAKOBEs behandlere. Samt arbejde for tilskud til patient- /
klientbehandling.

Stk. 8
At fremme oplysningen om forebyggelse og komplementær behandling, naturmedicin, sund kost, rent miljø
og bedre livskvalitet.

Stk. 9
At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, i forhold til deres virke som komplementære
behandlere.

§ 2 Bestyrelsen
Stk. 1.
Det er bestyrelsens (BS) opgave og ansvar at realisere foreningens formål.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Der vælges formand og kasserer samt indtil 7 personer.
Der vælges yderligere minimum 1 og maksimum 3 suppleanter, som efter ønske kan deltage i
bestyrelsesmøder med taleret.
Stk. 2 a)
I lige år vælges formand samt et lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.
Stk. 2.b)
I ulige år vælges kasserer samt et ulige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Såfremt ingen medlemmer stiller op på generalforsamlingen til formands- eller kassererposten,
konstituerer DAKOBEs bestyrelse sig indtil næste generalforsamling.

Stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 4
Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige ressourcer og anvende de nødvendige midler til både ad hoc udvalg,
PR og til administrative opgaver i foreningen, herunder blandt andet sekretariat, regnskabsassistance.

Stk. 5
Forretningsudvalget (FU) består af indtil 3 personer, hvor Formand og Næstformand er fødte medlemmer.
Forretningsudvalgets poster kan alene bestrides af tre forskellige personer fra den siddende bestyrelse.
Forretningsudvalget leder foreningen mellem bestyrelsesmøder, og aflægger beretning på
bestyrelsesmøderne om beslutninger, initiativer og tiltag der er taget, siden sidste bestyrelsesmøde.
Forretningsudvalget kan ikke gå imod bestyrelsens beslutninger.
Kasserer posten kan ikke bestrides af formand, næstformand eller det 3. FU-medlem samtidigt.

Stk. 6
Fratræder formanden i utide, indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling, og
en suppleant træder ind i bestyrelsen. Formanden udtræder da af bestyrelsen indtil førstkommende
generalforsamling. Fratræder kassereren i utide udnævner bestyrelsen en midlertidig kasserer frem til
næste generalforsamling. Kassereren udtræder da af bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.
Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder en suppleant indtil næste generalforsamling.

Stk. 7
Bestyrelsen beslutter mødetidspunkter og mødested. Formanden forestår mødeindkaldelser og afstemmer
med FU punkter til mødedagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skrives
referat samt beslutningsreferat af alle bestyrelsesmøder.
Sammendrag af beslutninger og informationer fra bestyrelsesmøder offentliggøres til medlemmerne.
Stk. 7a)
Foreningens administrator, som typiske og med mindre andet er blevet Bestyrelsen pålagt af
Generalforsamlingen, er Formand sammen med Foreningens GDPR ansvarlige. Disse administrerer og
udsteder i fællesskab adgange til Foreningens digitale fil-mapper.
Stk. 7b)
Alle referater og beslutningsreferater opbevares på digital platform i undermapper som alene bestyrelsen
har adgang til.
Beslutningsreferater opbevares på digital platform, som også sekretariatet har adgang til sammen med
adgang til alle øvrige mapper, der har faglig relevans for sekretariatets daglige arbejde.
Bestyrelsen er ansvarlig for beslutning om strukturen for dette.
Stk. 7c)
Etisk Råd tildeles ene-adgang til mappe dedikeret Etisk Råd på digital platform. ER mappen kan alene, ud
over af ERs medlemmer – og hvis det teknisk set er strenget nødvendigt – tilgås af Foreningens
administrator og den til enhver tid siddende GDPR-ansvarlige.

Stk. 8
DAKOBEs tillidsfolk får dækket rimelige rejseudgifter i forbindelse med mødeaktiviteter.
Med tillidsfolk forstås medlemmer af Bestyrelsen, Etisk Råd, Ordstyrer ved generalforsamling samt særligt
indkaldte udvalgsrepræsentanter.
Bestyrelsen definerer, hvad rimelige rejseudgifter er. Kørsel i egen bil dækkes efter statens takster.

Stk. 9
Ved indkøb over 10.000 kr. kræves flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 10
Foreningen tegnes af Forretningsudvalget i fællesskab.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1
Som aktivt medlem optages alle arbejdende behandlere, der er fyldt 18 år. Ved ansøgning om optagelse
skal eksamensbevis eller kopi heraf forevises. Såfremt eksamensbevis ikke forefindes, må ansøgere bevise
sin kunnen på anden vis.

Stk. 2
Som udgangspunkt er optagelseskravene en behandleruddannelse med mindst 250 timers undervisning i
hovedfag, samt 50 timers psykologi, 10 timers klinikdrift og 50 timers orientering om andre
behandlingsformer.
Aktive medlemmer kan maksimalt optages med 5 behandlingsformer på DAKOBEs behandlerliste.

Stk. 3
De konkrete optagelseskrav fremgår af Optagelseskrav på foreningens hjemmeside. Nye terapiformer
godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4
Alle, der er under uddannelse til komplementær behandler indenfor de faggrupper DAKOBE optager
medlemmer i, kan optages i DAKOBEs Elevgruppe. For at blive optaget i Elevgruppen, skal der foreligge en
bekræftelse fra den pågældende skole med oplysning om forventet dato for færdiggørelse af uddannelsen.
Umiddelbart efter færdiggørelsen af uddannelsen og med mindre forlængelse af elevstatus eller andet er
aftalt med enten BS eller optagelsesudvalget, skal den tidligere studerende / elev fremsende kopi af
eksamensbevis til DAKOBE og ansøger hermed om aktivt medlemskab af DAKOBE.

Stk. 5
Alle aktive medlemmer samt Elevgruppens medlemmer, forpligtiger sig til at følge DAKOBEs Vedtægter og
Etiske Regler.

Stk. 6
Som passivt medlem optages alle, der ikke arbejder med komplementær behandling mod betaling. Som
passive medlemmer kan desuden optages skoler, virksomheder m.v.

Stk. 7
Ved begrundet ansøgning om orlov (barselsorlov, sygdom, sabbat m.v.), kan aktive medlemmer overføres
til passivt medlemskab og genindtræde som aktivt medlem uden fornyet ansøgning og fornyet godkendelse
i DAKOBEs Optagelsesudvalg. Denne orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, og den kan normalt
ikke være af mere end 2 års varighed.

Stk. 8
DAKOBEs navn og logo må alene anvendes af DAKOBEs aktive medlemmer til reklamering og annoncering
for de terapiformer, som DAKOBEs Optagelsesudvalg har godkendt.

Stk. 9
Aktive medlemmer, har ret til at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) efter de retningslinjer, som
loven udstikker, og som Styrelsen for Patientsikkerhed administrerer.
Registrering kan dog kun finde sted, for så vidt angår behandlere, der opfylder kravene i relation til et
fagområde, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds godkendelse.
Uddannelsen skal være på det i loven fastsatte timetal og opfylde de øvrige krav, som stilles af Styrelsen for
Patientsikkerhed.

Stk. 10
Alle aktive medlemmer af DAKOBE har pligt til at deltage i efteruddannelser og på anden vis holde deres
uddannelser à jour. DAKOBEs medlemmer, der er RAB-godkendte, har pligt til at deltage i efteruddannelser
som beskrevet i lov nr. 351 af 19. maj 2004 og lov nr. 1734 af 27. december 2016 samt bekendtgørelse nr.
859 af 13. juni 2017 om RAB-ordningen og holde deres uddannelser à jour. DAKOBEs krav til
efteruddannelse er 36 timer eller 48 lektioner inden for en 3-årig periode, som udstikkes af bestyrelsen.
Efteruddannelsestimerne skal dokumenteres i form af kopi af kursus / uddannelsesbevis, der indsendes til
DAKOBEs sekretariat løbende.
DAKOBEs krav til efteruddannelser gælder også ny- eller genindmeldte medlemmer, som tidligere har
været organiseret i DAKOBE eller en anden behandlerforening.

Stk. 11
Æresmedlemmer har samme forpligtelser og rettigheder som aktive medlemmer. Dog er de ikke valgbare
til tillidsposter. Tillidsposter er defineret som medlemmer af Bestyrelsen og medlemmer af Etisk Råd.
De er desuden fritaget fra at betale kontingent. Æresmedlemsskab er livslangt.
Et tildelt æresmedlemsskab kan nægtes modtaget eller tilbageleveres efter medlemmets eget ønske.

Tilføjelsen til §3 stk. 11 lyder:
Fra og med søndag d. 23. april 2023 ophører DAKOBE med, at kunne indstille eksisterende og tidligere medlemmer til livslangt æresmedlemskab. Funktionen ophører fremadrettet, og påvirker således ikke §3 stk. 11 fsva. de eksisterende udstedte æresmedlemskaber.

Stk. 12
Æresmedlemmer kan af bestyrelsen udpeges til særlige opgaver.

Stk. 13
Intranettet på DAKOBEs hjemmeside skal indeholde seneste års generalforsamlingsreferat, gældende
forordninger for Råd og Udvalg samt Bestyrelsens beslutningsreferater.

§ 4 Etisk Råd
Stk. 1
Etisk Råd (ER) vælges på generalforsamlingen, og består af op til 5 medlemmer og er beslutningsdygtig når
halvdelen af rådet er til stede. Der kan tillige vælges maksimum 1 suppleant, der efter eget valg kan deltage
i møder med taleret. Alle vælges for en to-årig periode, således at 2 medlemmer samt evt. suppleant
vælges på lige år og de øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted. Rådet konstituerer sig selv med minimum
en formand, der står for modtagelse og afsendelse af korrespondance, samt indkaldelse til Rådsmøder.
Etisk Råd repræsenteres i alle sager udadtil af Formanden.

Stk. 1a)
Etisk Råd udarbejder selvstændig forretningsorden, som godkendes af Bestyrelsen inden ikrafttrædelse
og offentliggørelse for medlemmerne.

Stk. 2
Dersom et medlem af Etisk Råd overtræder DAKOBEs etiske regler, gælder foreningens etiske regler
ligeledes for rådets medlemmer. Etisk Råd er således forpligtet til også at have blikket rettet indad mod
rådets eget arbejde.
Etisk Råd kan beslutte at ekskludere medlemmet fra Etisk Råd. Det ekskluderede medlem kan bringe
afgørelsen op på næstkommende generalforsamling, der træffer den endelige beslutning.

Stk. 3
Etisk Råds formål er at medvirke til at skærpe og højne de alternativer og komplementære behandleres
etiske bevidsthed og ageren, herunder at rådgive, oplyse og vejlede i sager af etisk karakter.
Rådet skal behandle klager over medlemmer af DAKOBE, herunder over manglende overholdelse af
DAKOBEs etiske regler. Rådet skal behandle evt. klager fra brugerne over den behandling, den pågældende
har fået af et af DAKOBEs medlemmer. Etisk Råd skal endvidere behandle klager fra nuværende og
ekskluderede medlemmer samt ansøgere i relation til medlemskab og registrering. Etisk Råds medlemmer
har hver en stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Ved Etisk Råds møder udarbejdes et udførligt referat, der oploades til ERs dedikerede mappe på DAKOBEs
digital platform. Referater fra ERs møder og Rådets øvrige handlinger må alene distribueres til
Rådsmedlemmerne via Rådets mappe på Foreningens digitale platform.
Etisk Råd handler på et etisk grundlag, og tager sig af alle sager uanset, om de er af etisk karakter eller
andet, såfremt der er uoverensstemmelser.

Stk. 3a)
Etisk Råd kan sanktionere overtrædelser af foreningens fastsatte regler – herunder ved irettesættelse,
fratagelse af medlemskab eller afregistrering.

Stk. 4
Klagen indsendes skriftligt og stiles til formanden af Etisk Råd med kopi til den indberettede behandler. Alle
relevante bilag skal fremlægges for begge parter, så vidt muligt indenfor 4 uger. Begge parter skal høres i
sagen. Alle afgørelser truffet af Etisk Råd skal være skriftlige og begrundede. Der skal være adgang til
genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget.
Sagsbehandlingen afsluttes hurtigst muligt. Ved en evt. klage skal DAKOBE-behandleren samarbejde med
Etisk Råd. Etisk Råd kan give DAKOBE-behandleren en påtale eller en advarsel eller i yderste
konsekvensekskludere medlemmet.

Stk. 5
Hvis Etisk Råd finder en klage over et medlem uberettiget, kan DAKOBE støtte medlemmet med den
nødvendige juridiske bistand.

Stk. 6
Etisk Råd kan søge faglig eller juridisk bistand.

Stk. 7
Etisk Råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer, at intet medlem
af Etisk Råd må have særlige personlige eller økonomisk interesse i sagens udfald, herunder have andre
tillidsposter i foreningen, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer
deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om
vedkommendes upartiskhed.

Stk. 8
Etisk Råd varetager de opgaver, som er nævnt i stk. 3, samt opgaver af etisk karakter, der af Bestyrelsen er
henlagt til Etisk Råd.

Stk. 8 a)
Etisk Råd informerer Bestyrelsen (v. Formanden) om eksistensen af verserende sager, samt deres
overordnede indhold og afgørelser, – dette to gange årligt, hvoraf den ene ligger umiddelbart forud for
årets ordinære generalforsamling.
Etisk Råd har tavshedspligt omkring behandling af konkrete detaljer i eventuelle sager i øvrigt.

Stk. 9
Korrespondance fra Etisk Råd, skal i ord og hensigt være på linje med DAKOBEs Etiske Regler, og DAKOBEs
Vedtægter.

Stk. 1
Udvalget udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2
Udvalgets opgave er at holde sig orienteret om de uddannelses- og kursustilbud, der tilbydes på de alternative skoler.

Stk. 3
Udvalget behandler ansøgninger fra kommende medlemmer samt behandler ansøgninger fra nuværende medlemmer, som ønsker nye terapiformer godkendt.

Stk. 4
Korrespondance fra udvalget skal i ord og hensigt være på linje med bestyrelsens holdning.

§ 6 Eksklusion
Stk. 1
Dersom et medlem groft modarbejder DAKOBEs virke eller formål, kan en enstemmig bestyrelse beslutte at
ekskludere medlemmet. Et medlem, der er ekskluderet af bestyrelsen, har ret til at få taget sin sag op på
førstkommende generalforsamling som første punkt på dagsorden.
Etisk Råd kan af egen drift tage sager op til behandling.

Stk. 2
Behandleren har efter en eksklusion ikke ret til at benytte DAKOBEs logo og navn, og kan heller ikke
benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Stk. 3
Stridigheder mellem DAKOBE og et medlem eller mellem DAKOBE og en komplementær behandler, som
søger optagelse i DAKOBE bør bilægges i mindelighed. Både medlemmer og ansøgere kan indbringe evt.
klager for DAKOBEs Etiske Råd (jfr. § 4 STK. 3). Uløselige stridigheder kan af begge parter indbringes for de
almindelige domstole.

§ 7 Medlemskontingent og honorar
Stk. 1
Kontingentets størrelse fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen. Kontigentbetaling skal
ske via BetalingsService. De medlemmer, som IKKE ønsker at tilmelde sig BetalingsService til DAKOBE, vil
blive opkrævet en kontingentforhøjelse på 150,- kr., som vil blive lagt oveni kontingentet ved næste
opkrævning.
Ved for sen betaling i forhold til forfaldsdato vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100,- kr. pr. rykker. Der
kan maksimum opkræves tre rykkere.
Ved undladelse af betaling af forhåndsadviserede sidste rykkers betalingsfrist og efter mindst en måneds
restance fra kontingentopkrævnings forfald, vil man automatisk blive udmeldt af Foreningen. Ønskes der
herefter genoptag, skal dette ske igennem ny optagelsesprocedure på lige fod som en helt ny ansøger.

Stk. 2
Kontingentet opkræves for et halvt eller helt år ad gangen. Betalingsfristen er henholdsvis 1. februar og 1.
august.

Stk. 3
Indmeldelsesgebyret fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen.

Stk. 4
DAKOBEs Bestyrelse kan vælge at nedsætte kontingentet for aktive tillidsfolk eller fritage disse for betaling,
uden at dette påvirker stemmeret og valgbarhed.

Stk. 5
Honorering af Bestyrelsen fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen, som en % sats af
DAKOBEs samlede kontingent. Bestyrelsen beslutter fordelingen af den totale honorering.

Stk. 6
Bestyrelseshonorar og lønninger til almindelig sekretariatsdrift udgør et samlet beløb på op til 35 % af kontingentet
– kontingentet som vedtaget på Generalforsamlingen 2022 jf. pkt. 8C. Bestyrelsen beslutter fordelingen af den samlede honorering.
Bestyrelsen kan desuden gøre brug af vedtægternes §2, stk.3 og §2, stk.4.
I tilfælde af tilbagevenden til en opdeling af aflønning mellem eksternt ansatte i sekretariatet og honorarer til bestyrelsen,
da sker ikrafttræden af §7 stk. 5 med en procentsats på 15% af det samlede kontingent, for så vidt angår bestyrelseshonoraret, indtil førstkommende generalforsamling.

§ 8 Udmeldelse
Stk. 1
Udmeldelse skal ske senest en måned før næste kontingentbetaling. Sker udmeldelse senere,
tilbagebetales indbetalte kontingent ikke.

Stk. 2
Medlemsbevis skal ved udmeldelse og / eller sletning returneres til DAKOBEs Sekretariat. Dette indbefatter
også RAB-bevis, hvis et sådant er udleveret. Behandleren har efter en udmeldelse ikke tilladelse til at
benytte DAKOBEs logo og navn, og heller ikke tilladelse til at benytte registreringstitlen. DAKOBEs navn skal
fjernes i alt markedsføringsmateriale (hjemmeside, brochure etc.)

Stk. 3
Et medlem kan slettes, når pågældende er i restance i over en måned. Bestyrelsen kan dog dispensere
herfra i særlige tilfælde.

Stk. 4
Ved ansøgere, der ønsker at genindtræde i DAKOBE og tillige søger om RAB-registrering, skal eventuelle
misligholdelse af betingelse for RAB-registrering (herunder dokumentation for min. 36 timers
efteruddannelse og dokumentation af gyldigt førstehjælpsbevis) være tilvejebragt.

§ 9 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er DAKOBEs øverste myndighed.

Stk. 2
DAKOBEs ordinære generalforsamling skal afholdes senest 1. maj hvert år.

Stk. 3
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 4
Der kan etableres adgangskontrol.

Stk. 5
Det reviderede regnskab fremlægges.

Stk. 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Deltagelse i generalforsamlinger (inkl. afstemninger) kan også ske uden fremmøde ved hjælp af
elektroniske medier (f.eks. ZOOM).
Tidsfristen for tilmelding til deltagelse via elektronisk medie offentliggøres i indkaldelsen. Fremlæggelser
kræver dog fremmøde (formandens beretning, regnskabsaflæggelse, forslag til vedtægtsændringer m.v.).

Stk. 7
Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, står i gæld til Foreningen i øvrigt eller har
uafsluttede sager med Foreningen, er valgbare på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Passive medlemmer samt elever, der har betalt kontingent, har alene
taleret på generalforsamlingen.
Medlemmer af Etisk Råd, samt Æresmedlemmer kan ikke vælges til andre tillidsposter i DAKOBE.

Stk. 8
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Formanden og være
denne i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen. Alle forslag samt kendte kandidater til tillidsposter
offentliggøres skriftligt mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 9
Der føres beslutningsreferat af 2 referenter, og referatet underskrives af dirigent samt de 2 referenter.
Referatet kan evt. optages på elektronisk medie. Sekretariatet sender kopi af det underskrevne referat til
Styrelsen for Patientsikkerhed. Bestyrelsen sørger for offentliggørelse af det underskrevne referat til
medlemmerne.

Stk. 10
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af 2 referenter
Valg af 2 stemmetællere
Behandling af eventuel ekskluderingssag(er)
Bestyrelsens beretning og godkendelse af beretningen herunder eventuelle udvalgsberetninger
Etisk Råds Beretning og godkendelse af beretningen
Regnskabet fremlægges til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingentets størrelse
Fastsættelse af bestyrelseshonorar
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
Valg i henhold til vedtægternes § 2
Valg af 1 intern kritisk revisor samt 1 suppleant
Valg af medlemmer & suppleant til Etisk Råd
Eventuelt.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med motiveret dagsorden, når et flertal af bestyrelsens
medlemmer stemmer herfor, eller når mindst 20 % af medlemmerne begærer dette.
Begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal, både hvis denne sker udenom
bestyrelsen såvel som ved et flertal af bestyrelsen, fremsendes til Formanden, som herefter forestår den
videre ekspedition af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 10 stk. 2.

Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af Formanden senest 14 dage efter begæringen er fremsat
med motiveret dagsorden og med afholdelse 6 uger fra indkaldelsesdatoen. Den ekstraordinære
generalforsamling kan alene behandle det eller de forslag, hvorover den er indkaldt.

§ 11 Foreningens opløsning
Stk. 1
Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning på mindst 2 generalforsamlinger med 3 måneders
mellemrum. På den første generalforsamling kræves absolut flertal 2/3 majoritet. På den efterfølgende,
kræves almindeligt flertal.

Stk. 2
Foreningens midler ved opløsning overføres til formål, som kan fremme komplementær behandling.
Beslutningen træffes af den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning.

§ 12 Revision og regnskab
Stk. 1
Udarbejdelse af DAKOBEs regnskab foretages af en af bestyrelsen valgt ekstern revisor.

Stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3.
Såfremt der, blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling, vælges en Interne Kritisk Revisor, (IKR)
skal denne gives adgang til at gennemse det fulde regnskab samt kvitteringer og øvrige relevante
dokumenter for at IKR herefter kan komme med sine kommentar til regnskabet. Dette skal ske, så ofte det
måtte ønskes i øvrigt, dog minimum én gang årligt og senest 9 uger forud for årets planlagte
generalforsamling.
Den Interne Kritiske Revisor har til opgave på vegne af medlemmerne at gennemse regnskabet for, om
Bestyrelsens dispositioner overordnet set kan siges at være rimelige og fornuftige.
IKRs eventuelle anledning til nedslagspunkter skal fremgå af regnskabsfremlæggelsen sammen med
beretningen.

§ 13 Etiske regler for DAKOBE
DAKOBEs etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig klientbehandling samt til opretholdelse af et
godt kollegialt forhold mellem komplementære behandlere. Medlemmerne skal nøje sætte sig ind i de
etiske regler og handle i overensstemmelse med disse.

Stk. 1
Enhver komplementær behandler skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, og efter
bedste evne hjælpe klienten til at genvinde sit helbred og til at bevare det. Klienten skal støttes i selv at
tage ansvar for sit helbred. Endvidere skal enhver komplementær behandler give klienten en saglig og
nøgtern information om behandlingen, og hvilke forventninger klienten kan have til denne.

Stk. 2
En komplementær behandler må ved undersøgelse og behandling af en klient kun gøre brug af metoder og
midler, som er forsvarlige ud fra de teorier, filosofier m.v., som den enkelte komplementære behandler
behersker. Ved afprøvning af nye metoder skal klienten informeres og indvillige deri.

Stk. 3
Den komplementære behandler må ikke fratage klienten lægeordineret medicin eller foreslå ændring i
doseringen. Behandleren er forpligtiget til at anbefale patienten at søge læge m.v., hvor dette må anses for
indiceret.

Stk. 4
En komplementær behandler er berettiget til at standse et behandlingsforløb, der efter behandlerens skøn
ikke giver de ønskede fremskridt.

Stk. 5
En komplementær behandlers opførsel, undersøgelses- eller behandlingsmetoder, må ikke virke
krænkende. Der skal ligeledes handles økonomisk ansvarligt i forhold til klienten og ikke benyttes uværdige
metoder til forøgelse af indtægten.

Stk. 6
Alle komplementære behandlere skal føre optegnelser (journaler) over deres behandlinger af den enkelte
klient, herunder om indikation, behandling og den information, der er givet. Klientjournaler skal opbevares
på en forsvarlig måde, jf. LOV nr. 502 af 23/05/2018 (Databeskyttelsesloven).

Stk. 7
En komplementær behandler må aldrig over for klienten udtale sig om, at en bestemt behandlingsform kan
helbrede en bestemt sygdom.

Stk. 8
En komplementær behandler skal vise respekt for kollegaer og andre faggrupper.

Stk. 9
En komplementær behandler skal være opmærksom på udtalelser til presse / medier, så det ikke har en
sådan karakter, at det kan fremkalde ubegrundet eller unødig sygdomsangst.

Stk. 10
Komplementære behandleres tavshedspligt er omfattet af Straffelovens § 264 D. Komplementære
behandlere skal overholde gældende dansk lovgivning.

Stk. 11
En komplementær behandler skal ved annoncering og reklamering overholde ”Lov om markedsføring af
sundhedsydelser”.

Stk. 12
Et medlem må gerne indgå i samarbejde med læger og sygehuse samt deltage i videnskabelige
forskningsprojekter.

Stk. 13
Overtræder en DAKOBE-behandler de etiske regler, kan behandleren indberettes for Etisk Råd.
Som udgangspunkt behandler Etisk Råd med en forældelsesfrist på 5 år.
Senest rette på generalforsamlingen d. 24.april 2021 og rigtigheden kvitteres herfor i form af underskrift fra
bestyrelsen.

_____________________________________
Manuela Lærke / Formand

_____________________________________
Lone Emilia Milene Møller / Næstformand

_____________________________________
Bitten Gubi Mørz / Medlem

_____________________________________
Frede Christensen / Kasserer

_____________________________________
Anne Guldborg / Medlem

_____________________________________
Lars Ilyas Jægerfeld Kristoffersen / Medlem