VEDTÆGTER

§ 1. Foreningens Formål

Stk. 1
Foreningens navn er Danmarks Komplementære Behandlere forkortet DAKOBE.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er sekretariatets hovedkontor.
Stk. 3
DAKOBE ønsker at styrke det tværfaglige fællesskab, at fremme respekt og etik omkring komplementær
behandling og gennem udvikling og ekspertise løfte behandlers, såvel som klienters glæde, tillid og ansvar
for eget liv.
Stk. 4
DAKOBE realiserer sit formål ved at samle viden og støtte samt fremme udviklingen indenfor
komplementær behandling. At formidle budskaber om sundhedsfremme og samlet øve indflydelse såvel
politisk som i medier til gavn for den almindelige folkesundhed.
DAKOBE realiserer endvidere sit formål ved at bestyrelsen hvert år fremlægger overordnet plan for det nye
års arbejde på hver generalforsamling.
Stk. 5
At sikre den enkelte behandler størst mulig frihed i sit virke som komplementær behandler.
Stk. 6
At være repræsenteret i relevante råd og udvalg.
Stk. 7
At arbejde for momsfritagelse for alle DAKOBEs behandlere. Samt arbejde for tilskud til patient- /
klientbehandling.

Stk. 8
At fremme oplysningen om forebyggelse og komplementær behandling, naturmedicin, sund kost, rent miljø
og bedre livskvalitet.
Stk. 9
At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, i forhold til deres virke som komplementære
behandlere.

§ 2 Bestyrelsen
Stk. 1.
Det er bestyrelsens (BS) opgave og ansvar at realisere foreningens formål.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Der vælges formand og kasserer samt yderligere op til 7
personer.
Der vælges endvidere minimum 1 og maksimum 3 suppleanter, som efter ønske kan deltage i
bestyrelsesmøder med taleret.

Stk. 2 a)
I lige år vælges formand samt et lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Stk. 2.b)
I ulige år vælges kasserer samt et ulige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Såfremt ingen medlemmer stiller op på generalforsamlingen til formands- eller kassererposten,
konstituerer DAKOBEs bestyrelse sig indtil næste generalforsamling.

Stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 4
Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige ressourcer og anvende de nødvendige midler til både ad hoc-udvalg,
PR og til administrative opgaver i foreningen, herunder blandt andet sekretariat og regnskabsassistance.

Stk. 5
Forretningsudvalget (FU) består af indtil 3 personer, hvor Formand og Næstformand er fødte medlemmer.
Forretningsudvalgets poster kan alene bestrides af tre forskellige personer fra den siddende bestyrelse.
Forretningsudvalget leder foreningen mellem bestyrelsesmøder, og aflægger beretning på
bestyrelsesmøderne om beslutninger, initiativer og tiltag der er taget, siden sidste bestyrelsesmøde.
Forretningsudvalget kan ikke gå imod bestyrelsens beslutninger.
Kasserer posten kan ikke bestrides af formand, næstformand eller det 3. FU-medlem samtidigt.

Stk. 6
Fratræder formanden i utide, indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling, og
en suppleant træder ind i bestyrelsen. Formanden udtræder da af bestyrelsen indtil førstkommende
generalforsamling. Fratræder kassereren i utide udnævner bestyrelsen en midlertidig kasserer frem til

næste generalforsamling. Den fratrådte kasserer udtræder da af bestyrelsen indtil førstkommende
generalforsamling. Posten som kasserer kan i den mellemliggende periode, bestrides af både internt
medlem og ekstern regnskabsmæssig assistance.
Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder en suppleant indtil næste generalforsamling.

Stk. 7
Bestyrelsen beslutter mødetidspunkter og mødested. Formanden forestår mødeindkaldelser og afstemmer
med FU punkter til mødedagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skrives
referat samt beslutningsreferat af alle bestyrelsesmøder.
Sammendrag af beslutninger og informationer fra bestyrelsesmøder offentliggøres til medlemmerne.

Stk. 7a)
Foreningens administrator, som typiske og medmindre andet er blevet bestyrelsen pålagt af
generalforsamlingen, er formand sammen med foreningens GDPR-ansvarlige. Disse administrerer og
udsteder i fællesskab adgange til foreningens digitale fil-mapper.

Stk. 7b)
Alle referater og beslutningsreferater opbevares på digital platform i undermapper som alene bestyrelsen
har adgang til. De fysiske underskrevne referater opbevares af Referenten i en fysisk mappe.
Beslutningsreferater opbevares på digital platform, som også sekretariatet har adgang til sammen med
adgang til alle øvrige mapper, der har faglig relevans for sekretariatets daglige arbejde. Det fysiske
underskrevne beslutningsreferat opbevares i mappe i Sekretariatet.
Bestyrelsen er ansvarlig for beslutning om strukturen for dette.

Stk. 7c)
Etisk Råd tildeles ene-adgang til mappe dedikeret Etisk Råd på digital platform. ER mappen kan alene, ud
over af ERs medlemmer – og hvis det teknisk set er strenget nødvendigt – tilgås af Foreningens
administrator og den til enhver tid siddende GDPR-ansvarlige.

Stk. 8
DAKOBEs tillidsfolk får dækket rimelige rejseudgifter i forbindelse med mødeaktiviteter.
Med tillidsfolk forstås medlemmer af Bestyrelsen, Etisk Råd, Ordstyrer ved generalforsamling samt særligt
indkaldte udvalgsrepræsentanter.
Bestyrelsen definerer, hvad rimelige rejseudgifter er. Kørsel i egen bil dækkes efter statens takster.

Stk. 9
Ved indkøb over 10.000 kr. kræves flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 10
Foreningen tegnes af Forretningsudvalget i fællesskab.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1
Som aktivt medlem optages alle arbejdende behandlere, der er fyldt 18 år. Ved ansøgning om optagelse
skal eksamensbevis eller kopi heraf forevises. Såfremt eksamensbevis ikke forefindes, må ansøgere
fremvise dokumentation på anden vis, evt. med bekræftelse fra den pågældende skoles ledelse.

Stk. 2
Som udgangspunkt er optagelseskravene en behandleruddannelse med mindst 250 timers undervisning i
hovedfag, samt 50 timers psykologi, 10 timers klinikdrift og 50 timers orientering om andre
behandlingsformer.
A1 medlemmer kan være registreret med et frit antal behandlingsformer på DAKOBEs behandlerliste. A1
medlemmer kan optages med optil 5 RAB-godkendte behandlingsformer på DAKOBEs behandlerliste for
det årlige RAB-kontingent.

Stk. 3
De konkrete optagelseskrav fremgår af Optagelseskrav på foreningens hjemmeside. Nye terapiformer
godkendes af bestyrelsen.


Stk. 3 (vedtægtsændring vedrørende Appendiks til § 3 stk. 10)

De konkrete optagelseskrav, herunder aktuelle time/lektions-krav til RAB-efteruddannelse, fremgår af Optagelseskrav på foreningens hjemmeside. Nye terapiformer godkendes af bestyrelsen.


Stk. 4
Alle, der er under uddannelse til komplementær behandler indenfor de faggrupper DAKOBE optager
medlemmer i, kan optages i DAKOBEs Elevgruppe. For at blive optaget i Elevgruppen, skal der foreligge en
bekræftelse fra den pågældende skole med oplysning om forventet dato for færdiggørelse af uddannelsen.
Umiddelbart efter færdiggørelsen af uddannelsen og med mindre forlængelse af elevstatus eller andet er
aftalt med enten BS eller optagelsesudvalget, skal den tidligere studerende / elev fremsende kopi af
eksamensbevis til DAKOBE og ansøger hermed om aktivt medlemskab af DAKOBE.

Stk. 5
Samtlige medlemmer forpligtiger sig til at følge DAKOBEs Vedtægter og Etiske Regler.

Stk. 6
Som passivt medlem optages alle eksisterende medlemmer, der ikke fortiden arbejder med komplementær
behandling mod betaling, pga. barsel, sygdom eller pension.
Som skole eller virksomhed kan man optages med et Skole- og Virksomhedsmedlemsskab med et særskilt
kontingent og særskilt præmis for informations flow.

Stk. 7
Ved begrundet ansøgning om orlov (barselsorlov, sygdom, sabbat m.v.), kan aktive medlemmer overføres
til passivt medlemskab og genindtræde som aktivt medlem uden fornyet ansøgning og fornyet godkendelse
i DAKOBEs Optagelsesudvalg. Denne orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, og den kan normalt
ikke være af mere end 2 års varighed.

Stk. 8
DAKOBEs navn og logo må alene anvendes af DAKOBEs aktive medlemmer til reklamering og annoncering
for de terapiformer, som DAKOBEs Optagelsesudvalg har godkendt.

Stk. 9
Aktive medlemmer, har ret til at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) efter de retningslinjer, som
loven udstikker, og som Styrelsen for Patientsikkerhed administrerer.
Registrering kan dog kun finde sted, for så vidt angår behandlere, der opfylder kravene i relation til et
fagområde, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds godkendelse.
Uddannelsen skal være på det i loven fastsatte timetal og opfylde de øvrige krav, som stilles af Styrelsen for
Patientsikkerhed.


Stk. 9 (vedtægtsændring vedrørende Appendiks til § 3 stk. 10)
Aktive medlemmer, har ret til at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) efter de retningslinjer, som loven udstikker, og som Styrelsen for Patientsikkerhed administrerer. DAKOBE administrerer under opsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed jf. Bekendtgørelsen nr. 859 af 13. juni 2017 §8 stk. 2 nr. 4 og jf. DAKOBEs vedtægter §3 stk. 10.
Registrering kan dog kun finde sted, for så vidt angår behandlere, der opfylder kravene i relation til et fagområde, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds godkendelse.
Uddannelsen skal være på det i loven fastsatte timetal og opfylde de øvrige krav, som stilles af Styrelsen for Patientsikkerhed.


Stk. 10
Alle aktive medlemmer af DAKOBE har pligt til at deltage i efteruddannelser og på anden vis holde deres
uddannelser à jour. DAKOBEs medlemmer, der er RAB-godkendte, har pligt til at deltage i efteruddannelser
som beskrevet i lov nr. 351 af 19. maj 2004 og lov nr. 1734 af 27. december 2016 samt bekendtgørelse nr.
859 af 13. juni 2017 om RAB-ordningen og holde deres uddannelser à jour.
DAKOBEs krav til efteruddannelse inden for en 3-årig periode udstikkes og administreres af bestyrelsen.
Efteruddannelsen dokumenteres i form af kopi af kursus / uddannelsesbevis med angivelse af kursus
indhold, timeantal, dato, samt underskrift af underviser / skole. Disse indsendes til DAKOBEs sekretariat
løbende.
DAKOBEs krav til efteruddannelser gælder også ny- eller genindmeldte medlemmer, som tidligere har
været organiseret i DAKOBE eller en anden behandlerforening.


Stk. 10 (vedtægtsændring vedrørende Appendiks til § 3 stk. 10)

Alle aktive medlemmer af DAKOBE har pligt til at deltage i efteruddannelser og på anden vis holde deres uddannelser à jour. DAKOBEs medlemmer, der er RAB-godkendte, har pligt til at deltage i efteruddannelse som beskrevet i lov nr. 351 af 19. maj 2004 og lov nr. 1734 af 27. december 2016 samt bekendtgørelse nr. 859 af 13. juni 2017 om RAB-ordningen og holde deres uddannelser à jour.
DAKOBEs krav til efteruddannelse inden for en 3-årig periode udstikkes og administreres af bestyrelsen. Efteruddannelsen dokumenteres i form af kopi af kursus / uddannelsesbevis med angivelse af kursus indhold, timeantal, dato, samt underskrift af underviser / skole. Disse indsendes til DAKOBEs sekretariat løbende og senest 31.12, i det 3. efteruddannelsesår i efteruddannelsesperioden.
DAKOBEs krav til efteruddannelser gælder også ny- eller genindmeldte medlemmer, som tidligere har været organiseret i DAKOBE eller en anden behandlerforening.


Appendiks til § 3 stk. 10


§3 stk. 10 a)
Afregistrering af RAB-godkendelse
Afregistrering vil ske såfremt et medlem misligholder sin kontingentindbetaling og eller sin RAB-kontingentindbetaling jf. DAKOBEs vedtægter §7 stk. 1 eller hvis medlemmet undlader rettidigt, at indsende sin efteruddannelsesdokumentation jf. DAKOBEs vedtægter § 3 stk. 10.


Stk. 11
Æresmedlemmer har samme forpligtelser og rettigheder som aktive medlemmer. Dog er de ikke valgbare
til tillidsposter. Tillidsposter er defineret som medlemmer af Bestyrelsen og medlemmer af Etisk Råd.
De er desuden fritaget fra at betale kontingent. Æresmedlemsskab er livslangt.
Et tildelt æresmedlemsskab kan nægtes modtaget eller tilbageleveres efter medlemmets eget ønske.
Tilføjelsen til §3 stk. 11 lyder:
Fra og med søndag d. 23. april 2023 ophører DAKOBE med, at kunne indstille eksisterende og tidligere
medlemmer til livslangt æresmedlemskab. Funktionen ophører fremadrettet, og påvirker således ikke §3
stk. 11 fsva. de eksisterende udstedte æresmedlemsskaber.

Stk. 12
Æresmedlemmer kan af bestyrelsen udpeges til særlige opgaver.

Stk. 13
Intranettet på DAKOBEs hjemmeside skal indeholde seneste års generalforsamlingsreferat, gældende
forordninger for Råd og Udvalg samt Bestyrelsens beslutningsreferater.

§ 4 Etisk Råd

Stk. 1

Etisk Råd (ER) vælges på generalforsamlingen, og består af op til 5 medlemmer og er beslutningsdygtig når halvdelen af rådet er til stede. Der kan tillige vælges maksimum 1 suppleant, der efter eget valg kan deltage i møder med taleret. Alle vælges for en to-årig periode, således at 2 medlemmer samt evt. suppleant vælges på lige år og de øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted. Rådet konstituerer sig selv med minimum en formand, der står for modtagelse og afsendelse af korrespondance, samt indkaldelse til Rådsmøder. Etisk Råd repræsenteres i alle sager udadtil af Formanden.

Stk. 1a)

Etisk Råd udarbejder selvstændig forretningsorden, som godkendes af DAKOBEs bestyrelsen inden ikrafttrædelse og offentliggørelse for medlemmerne.

Stk. 2

Dersom et medlem af Etisk Råd overtræder DAKOBEs etiske regler, gælder foreningens etiske regler ligeledes for rådets medlemmer. Etisk Råd er således forpligtet til også at have blikket rettet indad mod rådets eget arbejde. Etisk Råd kan beslutte at ekskludere medlemmet fra Etisk Råd. Det ekskluderede medlem kan bringe afgørelsen op på næstkommende generalforsamling, der træffer den endelige beslutning.

Stk. 3

Etisk Råds formål er at medvirke til at skærpe og højne de alternativer og komplementære behandleres etiske bevidsthed og ageren, herunder at rådgive, oplyse og vejlede i sager af etisk karakter. Rådet skal behandle klager over medlemmer af DAKOBE, herunder over manglende overholdelse af DAKOBEs etiske regler. Rådet skal behandle evt. klager fra brugerne over den behandling, den pågældende har fået af et af DAKOBEs medlemmer. Etisk Råd skal endvidere behandle klager fra nuværende og ekskluderede medlemmer samt ansøgere i relation til medlemskab og registrering. Etisk Råds medlemmer har hver en stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved Etisk Råds møder udarbejdes et udførligt referat, der oploades til ERs dedikerede mappe på DAKOBEs digital platform. Referater fra ERs møder og Rådets øvrige handlinger må alene distribueres til Rådsmedlemmerne via Rådets mappe på Foreningens digitale platform. Etisk Råd handler på et etisk grundlag, og tager sig af alle sager uanset, om de er af etisk karakter eller andet, såfremt der er uoverensstemmelser.

Stk. 3a)

Etisk Råd kan sanktionere overtrædelser af foreningens fastsatte regler – herunder ved irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering.

Stk. 4

Klagen indsendes skriftligt og stiles til formanden af Etisk Råd med kopi til den indberettede behandler. Alle relevante bilag skal fremlægges for begge parter, så vidt muligt indenfor 4 uger. Begge parter skal høres i sagen. Alle afgørelser truffet af Etisk Råd skal være skriftlige og begrundede. Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Sagsbehandlingen afsluttes hurtigst muligt. Ved en evt. klage skal DAKOBE-behandleren samarbejde med Etisk Råd. Etisk Råd kan give DAKOBE-behandleren en påtale eller en advarsel eller i yderste konsekvensekskludere medlemmet.

Stk. 5

Hvis Etisk Råd finder en klage over et medlem uberettiget, kan DAKOBE støtte medlemmet med den nødvendige juridiske bistand.

Stk. 6

Etisk Råd kan søge faglig eller juridisk bistand.

Stk. 7

Etisk Råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer, at intet medlem af Etisk Råd må have særlige personlige eller økonomisk interesse i sagens udfald, herunder have andre tillidsposter i foreningen, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 8

Etisk Råd varetager de opgaver, som er nævnt i stk. 3, samt opgaver af etisk karakter, der af Bestyrelsen er henlagt til Etisk Råd.

Stk. 8 a)

Etisk Råd informerer Bestyrelsen (v. Formanden) om eksistensen af verserende sager, samt deres overordnede indhold og afgørelser, – dette to gange årligt, hvoraf den ene ligger umiddelbart forud for årets ordinære generalforsamling. Etisk Råd har tavshedspligt omkring behandling af konkrete detaljer i eventuelle sager i øvrigt.

Stk. 8 b)

DAKOBEs Etiske Råd kan udlånes til assistance for andre ligestillede foreninger og eller indgå i samarbejde med andre ligestillede Etiske Råd vedrørende sparring, erfaring og udvekslinger.

Stk. 9

Korrespondance fra Etisk Råd, skal i ord og hensigt være på linje med DAKOBEs Etiske Regler, og DAKOBEs Vedtægter.

Stk. 1

Udvalget udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2

Udvalgets opgave er at holde sig orienteret om de uddannelses- og kursustilbud, der tilbydes på de alternative skoler.

Stk. 3

Udvalget behandler ansøgninger fra kommende medlemmer samt behandler ansøgninger fra nuværende medlemmer, som ønsker nye terapiformer godkendt.

Stk. 4

Korrespondance fra udvalget skal i ord og hensigt være på linje med bestyrelsens holdning.

§ 6 Eksklusion
Stk. 1

Dersom et medlem groft modarbejder DAKOBEs virke eller formål, kan en enstemmig bestyrelse beslutte at ekskludere medlemmet. Et medlem, der er ekskluderet af bestyrelsen, har ret til at få taget sin sag op på førstkommende generalforsamling som første punkt på dagsorden. Etisk Råd kan af egen drift tage sager op til behandling.

Stk. 2

Behandleren har efter en eksklusion ikke ret til at benytte DAKOBEs logo og navn, og kan heller ikke benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Stk. 3

Stridigheder mellem DAKOBE og et medlem eller mellem DAKOBE og en komplementær behandler, som søger optagelse i DAKOBE bør bilægges i mindelighed. Både medlemmer og ansøgere kan indbringe evt. klager for DAKOBEs Etiske Råd (jfr. § 4 STK. 3). Uløselige stridigheder kan af begge parter indbringes for de almindelige domstole.

§ 7 Medlemskontingent og honorar
Stk. 1

Kontingentets størrelse fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen. Kontigentbetaling skal ske via BetalingsService. De medlemmer, som IKKE ønsker at tilmelde sig BetalingsService til DAKOBE, vil blive opkrævet en kontingentforhøjelse på 150,- Kr., som vil blive lagt oveni kontingentet ved næste opkrævning. Ved for sen betaling i forhold til forfaldsdato vil der blive pålagt et påmindelsesgebyr på 100,- Kr. pr. påmindelse. Der kan maksimum opkræves tre påmindelser pr. kontingentopkrævning. Efter en måned og 3 fortløbende påmindelser, vil man ved månedens udgang automatisk blive udmeldt af Foreningen uden yderligere varsel. Ønskes der herefter genoptag, skal dette ske igennem ny optagelsesprocedure på lige fod som en helt ny ansøger.

Stk. 2

Kontingentet opkræves for et halvt eller helt år ad gangen. Betalingsfristen er henholdsvis 1. februar og 1. august.

Stk. 3

Indmeldelsesgebyret fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen.

Stk. 4

DAKOBEs Bestyrelse kan vælge at nedsætte kontingentet for aktive tillidsfolk eller fritage disse for betaling, uden at dette påvirker stemmeret og valgbarhed.

Stk. 5

Honorering af Bestyrelsen fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen, som en % sats af DAKOBEs samlede kontingent for indeværende år.

Stk. 6

Bestyrelseshonorar og lønninger til almindelig sekretariatsdrift udgør et samlet beløb på op til 35 % af kontingentet – kontingentet som vedtaget på Generalforsamlingen 2022 jf. pkt. 8C. Bestyrelsen beslutter fordelingen af den samlede honorering. Bestyrelsen kan desuden gøre brug af vedtægternes § 2, stk. 3  og § 2, stk. 4. I tilfælde af tilbagevenden til en opdeling af aflønning mellem eksternt ansatte i sekretariatet og honorarer til bestyrelsen, da sker ikrafttræden af § 7 stk. 5 med en procentsats på 15% af det samlede kontingent, for så vidt angår bestyrelseshonoraret, indtil førstkommende generalforsamling.

§ 8 Udmeldelse
Stk. 1

Udmeldelse skal ske senest en måned før næste kontingentbetaling. Sker udmeldelse senere, tilbagebetales indbetalte kontingent ikke.

Stk. 2

Medlemsbevis skal ved udmeldelse og / eller sletning returneres til DAKOBEs Sekretariat. Dette indbefatter også RAB-bevis, hvis et sådant er udleveret. Behandleren har efter en udmeldelse ikke tilladelse til at benytte DAKOBEs logo og navn, og heller ikke tilladelse til at benytte registreringstitlen. DAKOBEs navn skal fjernes i alt markedsføringsmateriale (hjemmeside, brochure etc.)

Stk. 3

Et medlem kan slettes, når pågældende er i restance i over en måned. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra i særlige tilfælde.

Stk. 4

Hvis et medlem ønsker at genindtræde i DAKOBE og tillige søger om RAB-registrering, skal eventuelle misligholdte betingelser for RAB-registrering (herunder dokumentation for de, af bestyrelsen besluttede, retningslinjer for efteruddannelse og dokumentation af gyldigt førstehjælpsbevis) være tilvejebragt.

§ 9 Generalforsamlingen
Stk. 1

Generalforsamlingen er DAKOBEs øverste myndighed.

Stk. 2

DAKOBEs ordinære generalforsamling skal afholdes senest 1. maj hvert år.

Stk. 3

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 4

Der kan etableres adgangskontrol.

Stk. 5

Det reviderede regnskab fremlægges.

Stk. 6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Deltagelse i generalforsamlinger (inkl. afstemninger) kan også ske uden fremmøde ved hjælp af elektroniske medier (f.eks. ZOOM). Tidsfristen for tilmelding til deltagelse via elektronisk medie offentliggøres i indkaldelsen. Fremlæggelser kræver dog fremmøde (formandens beretning, regnskabsaflæggelse, forslag til vedtægtsændringer m.v.).

Stk. 7

Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, står i gæld til Foreningen i øvrigt eller har uafsluttede sager med Foreningen, er valgbare på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Passive medlemmer samt elever, der har betalt kontingent, har alene taleret på generalforsamlingen. Medlemmer af Etisk Råd, samt Æresmedlemmer kan ikke vælges til andre tillidsposter i DAKOBE.

Stk. 8

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Formanden og være denne i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen. Alle forslag samt kendte kandidater til tillidsposter offentliggøres skriftligt mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 9

Der føres beslutningsreferat af 2 referenter, og referatet underskrives af dirigent samt de 2 referenter. Referatet kan evt. optages på elektronisk medie. Sekretariatet sender kopi af det underskrevne referat til Styrelsen for Patientsikkerhed. Bestyrelsen sørger for offentliggørelse af det underskrevne referat til medlemmerne.

Stk. 10

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af 2 referenter
Valg af 2 stemmetællere
Behandling af eventuel ekskluderingssag(er)
Bestyrelsens beretning og godkendelse af beretningen herunder eventuelle udvalgsberetninger
Etisk Råds beretning og godkendelse af beretningen
Regnskabet fremlægges til godkendelse Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingentets størrelse
Fastsættelse af bestyrelseshonorar
Valg i henhold til vedtægternes § 2
Valg af 1 intern kritisk revisor samt 1 suppleant
Valg af medlemmer & suppleant til Etisk Råd
Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med motiveret dagsorden, når et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, eller når mindst 20 % af medlemmerne begærer dette. Begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal, både hvis denne sker udenom bestyrelsen såvel som ved et flertal af bestyrelsen, fremsendes til Formanden, som herefter forestår den videre ekspedition af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 10 stk. 2.

Stk. 2

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af Formanden senest 14 dage efter begæringen er fremsat med motiveret dagsorden og med afholdelse 6 uger fra indkaldelsesdatoen. Den ekstraordinære generalforsamling kan alene behandle det eller de forslag, hvorover den er indkaldt.

§ 11 Foreningens opløsning
Stk. 1

Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning på mindst 2 generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum. På den første generalforsamling kræves absolut flertal 2/3 majoritet. På den efterfølgende, kræves almindeligt flertal.

Stk. 2

Foreningens midler ved opløsning overføres til formål, som kan fremme komplementær behandling. Beslutningen træffes af den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning.

§ 12 Revision og regnskab
Stk. 1

Udarbejdelse af DAKOBEs regnskab foretages af en af bestyrelsen valgt ekstern revisor.

Stk. 2

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3.

Såfremt der, blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling, vælges en Interne Kritisk Revisor, (IKR) skal denne gives adgang til at gennemse det fulde regnskab samt kvitteringer og øvrige relevante dokumenter for at IKR herefter kan komme med sine kommentar til regnskabet. Dette skal ske, så ofte det måtte ønskes i øvrigt, dog minimum én gang årligt og senest 9 uger forud for årets planlagte generalforsamling. Den Interne Kritiske Revisor har til opgave på vegne af medlemmerne at gennemse regnskabet for, om Bestyrelsens dispositioner overordnet set kan siges at være rimelige og fornuftige. IKRs eventuelle anledning til nedslagspunkter skal fremgå af regnskabsfremlæggelsen sammen med beretningen.

§ 13 Etiske regler for DAKOBE
DAKOBEs etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig klientbehandling samt til opretholdelse af et godt kollegialt forhold mellem komplementære behandlere. Medlemmerne skal nøje sætte sig ind i de etiske regler og handle i overensstemmelse med disse.

Stk. 1

Enhver komplementær behandler skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, og efter bedste evne hjælpe klienten til at genvinde sit helbred og til at bevare det. Klienten skal støttes i selv at tage ansvar for sit helbred. Endvidere skal enhver komplementær behandler give klienten en saglig og nøgtern information om behandlingen, og hvilke forventninger klienten kan have til denne.

Stk. 2

En komplementær behandler må ved undersøgelse og behandling af en klient kun gøre brug af metoder og midler, som er forsvarlige ud fra de teorier, filosofier m.v., som den enkelte komplementære behandler behersker. Ved afprøvning af nye metoder skal klienten informeres og indvillige deri.

Stk. 3

Den komplementære behandler må ikke fratage klienten lægeordineret medicin eller foreslå ændring i doseringen. Behandleren er forpligtiget til at anbefale patienten at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 4

En komplementær behandler er berettiget til at standse et behandlingsforløb, der efter behandlerens skøn ikke giver de ønskede fremskridt.

Stk. 5

En komplementær behandlers opførsel, undersøgelses- eller behandlingsmetoder, må ikke virke krænkende. Der skal ligeledes handles økonomisk ansvarligt i forhold til klienten og ikke benyttes uværdige metoder til forøgelse af indtægten.

Stk. 6

Alle komplementære behandlere skal føre optegnelser (journaler) over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation, behandling og den information, der er givet. Klientjournaler skal opbevares på en forsvarlig måde, jf. LOV nr. 502 af 23/05/2018 (Databeskyttelsesloven).

Stk. 7

En komplementær behandler må aldrig over for klienten udtale sig om, at en bestemt behandlingsform kan helbrede en bestemt sygdom.

Stk. 8

En komplementær behandler skal vise respekt for kollegaer og andre faggrupper.

Stk. 9

En komplementær behandler skal være opmærksom på udtalelser til presse / medier, så det ikke har en sådan karakter, at det kan fremkalde ubegrundet eller unødig sygdomsangst.

Stk. 10

Komplementære behandleres tavshedspligt er omfattet af Straffelovens § 264 D. Komplementære behandlere skal overholde gældende dansk lovgivning.

Stk. 11

En komplementær behandler skal ved annoncering og reklamering overholde gældende ”Lov om markedsføring af sundhedsydelser”.

Stk. 12 Et medlem må gerne indgå i samarbejde med læger og sygehuse samt deltage i videnskabelige forskningsprojekter.

Stk. 13

Overtræder en DAKOBE-behandler de etiske regler, kan behandleren indberettes for Etisk Råd. Som udgangspunkt behandler Etisk Råd med en forældelsesfrist på 5 år.