Problemer med at se plandiscen? Klik her
Problemer med at se plandiscen? Klik her

Første del af ny visions- og strategiplan for DAKOBE frem mod 2025.

Med det nye år er vi så småt gået i gang med at introducere de første spæde takter til den missions- og visionsplan, som vi i september 2020 søsatte på vores visionskonference.

Vi har allerede ved udgange af 2020 kunnet sætte flueben ved de fleste af vores førsteårs mål fra generalforsamlingen d. 8.8.2020, og vi tager nu fat på en af de lidt mere langsigtede planer for at løfte DAKOBE fagligt og fag-politisk frem mod 2025.

Vi kalder det Opkvalificeringsstrategi for RAB, Skole, Uddannelse og Efteruddannelse. Den kommer til at gå på flere ben over en tre-års periode.
Den kommer til at indeholde følgende elementer

 • Gennemgang af databasen for uddannelsesdokumenter, RAB-beviser, efteruddannelseskurser, timetal mv.
 • Revidering af optagelsesprocedure for egne nye og tilbagekomne medlemmer (førstehj. mv.)
 • Evt. videreudvikling / tilretning af databasefunktioner hos udvikler
 • Kursustilbud målrettet vores medlems-behov – baseret på gennemgang og revidering
 • On-line tilbud – godkendelsesprocedure under hensyn til faglighed, forsikringsansvar mv.
 • Skolebesøgsplan mhp. kursus- og uddannelses godkendelse (tidsbegrænset) med oprettelse af ’DAKOBE kursusliste’
 • Skolebesøgsplan mhp. øget nyoptag og elevmedlemsskab fra kursus-godkendte uddannelsessteder.

2020-2021 et årsplan

 • Forretningsgange i Årshjulet gennemgået – Sat i gang og forventes endeligt implementeret efter et fuldt DAKOBE år til august 2021 
 • Regnskabspraksis – Godkendt på Ekstraordinær GF 14. november 2020 
 • Praksis omkring optag, påtegning, arkivering og offentliggørelse af referater/beslutningsreferater –Er implementeret jf. vedtægterne 
 • Intern/ekstern revisor-funktion – Intern udnævnes af Etisk Råd mellem generalforsamlinger og ekstern revisor er valgt udskiftet fra 2021 og frem 
 • Udkast til relevante opdateringer af vedtægterne 2021 – sat i udvalgsarbejde til fremlægges forud for Ordinær GF 2021 
 • Påtegnings-regler for regnskab (bestyrelsens) forud for GF 
 • Anerkendende, respektfuldt og tillidsfuldt arbejdsklima og mødestruktur internt, med lydhørhed, klar ledelse og mindst mulig topstyring som nøgleord 
 • Større åbenhed og løbende kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer – vi er godt på ve
 • Personale-pleje og sekretariats opgradering herunder medarbejderudvikling og gennemgang af funktioner og arbejdsgange – vi er godt på vej √
 • Udarbejdelse af to-, tre- og femårsplan, på hvilken bestyrelsen skal kunne måles ved den årlige generalforsamling.

2020-2022 to årsplan

 • Udadtil – Samarbejde med uddannelsessteder og gerne aftale medlemsfordele for kompetencegivende kurser/uddannelser,
 • Fokus på foreningens politiske arbejdsopgave og faglige interesseområder jf. forretningsplanen/Visionsstrategien:
 • Opkvalificeringsstrategi for RAB, Skole, Uddannelse og Efteruddannelse.
 • Gennemgang af databasen for uddannelsesdokumenter, RAB-beviser, efteruddannelseskurser, timetal mv.
 • Revidering af optagelsesprocedure for egne nye og tilbagekomne medlemmer (førstehj. mv.)
 • Evt. videreudvikling / tilretning af databasefunktioner hos udvikler
 • Kursustilbud målrettet vores medlems-behov – baseret på gennemgang og revidering
 • On-line tilbud – godkendelsesprocedure under hensyn til faglighed, forsikringsansvar mv.
 • Skolebesøgsplan mhp. kursus- og uddannelses godkendelse (tidsbegrænset) med oprettelse af ’DAKOBE kursusliste’
 • Skolebesøgsplan mhp. øget nyoptag og elevmedlemsskab fra kursus-godkendte uddannelsessteder

Sammendrag fra Visionskonferencen september 2020

VISION for DAKOBE:

Vi ønsker at være den største tværfaglige forening som kan udbrede kendskabet til alternative behandlingsformer og som via synlighed i offentligheden vil søge politisk indflydelse.

Vi vil være en forening, som både er tilgængelig, gennemsigtig, nærværende og vedkommende for vores medlemmer.

Vi ønsker en forening med aktive og deltagende medlemmer, der medvirker til at gøre vores generalforsamlinger levende.

Formål – mission:

Derefter blev der arbejdet med om formålet med foreningen kunne udvides og forbedres.

Herefter fulgte samme procedure som med visionen.

Vedtægterne blev studeret og tilføjelser til foreningens formål ivrigt debateret.

Dette arbejde mundede til sidst ud i :

Formålet med DAKOBE – at sikre vores medlemmer

 • Koda Gramex
 • RAB registrering
 • Kvalitetssikring af uddannelser
 • Sikre et fagligt niveau
 • Faglig sparring
 • Sikre faglig frihed
 • Blande os i politisk faglige debatter
 • Udbrede kendskabet til alternativ/holistisk behandling

Værdi sæt:

Da vi nåede til brainstormingen om hvilke værdier vi syntes skulle kendetegne DAKOBE, blev hele tavlen taget i brug og der var nærmest ingen grænser for, hvor mange gode værdier vi gerne ville have til at kendetegne vores forening.

Bl.a. gav vi os til at nærstudere en større stak af ældre medlemsblade, for at finde frem til, hvilken kultur, ånd og værdier, der ligger til grund for foreningen DAKOBE.

Det gav os et bedre indblik i hvad, der danner grundlaget for den forening vi står med i dag.

Da alle indslagene var nedfældet, stod det klart, at værdierne handlede om 3 områder.

Indslagene fordelte sig på ideer omkring OMSORG – FAGLIGT – UDVIKLENDE

Under det omsorgsfulde så vi gerne værdier i foreningen som: Hjælpsomme, rummelige, holistiske, grundige, lyttende/lydhøre, forandringsvillige, respektfulde, nysgerrige, undrende og favnende.

Under det udviklende placerede vi også: Forandringsvillige, nysgerrige og rummelige.

Værdierne omkring det faglige var: Nytænkende, faglig redelighed/ordentlighed og grundige.

Disse 3 områder enedes vi om at komprimere til et værdisæt for foreningen der hedder:

Vi er en faglig, dynamisk og rummelig forening, som er båret af en lydhør og helhedsorienteret ånd.

Og med dette fundament på plads kunne vi derefter begynde at arbejde med hvilke strategier, vi kunne arbejde med, for at nå vores vision med at:

”Være den største tværfaglige forening, udbrede kendskabet til alternative behandlingsformer.

Være synlige i offentligheden og have politisk indflydelse.

Være tilgængelige gennemsigtige, nærværende og vedkommende for vores aktive og deltagende medlemmer så vi får levende generalforsamlinger fremover”.

Strategier udskiftes altid, når en forening gennemgår større forandringer såsom fx nye visioner andre formål eller udskiftning af bestyrelse.

Også her gælder det, at disse strategier eller handleplaner, kan have langsigtede mål, men de skal have nogle succeskriterier, der skal være målbare. Vi valgte kortsigtede mål, for at skabe synlighed omkring, at vi ønsker DAKOBE gerne skulle blive en dynamisk og interaktiv forening.

Mål:  hvilke målbare parametre har vi at måle på, så vi kan måle vores succeskriterier.

 • Medlemsantal – aktive medlemmer = 1200 indefor 3 år
 • Fordobling af medlemmer der er elever indenfor 3 år
 • Aktive og deltagende medlemmer ( tilbagemeldinger, deltagere på generalforsamlinger og hjemmeside).
 • Politisk indflydelse (korrespondance med SundhedsRådet og/eller politikere)
 • Nyhedsbreve – min. 12 stk årligt (antal læsninger – antal klik på hjemmesiden).
 • Velbesøgte generalforsamlinger (måles på antal deltagere ift  2018 – hvor sidste generalforsamling fandt sted).
 • Øge kollegialt samvær på generalforsamlinger, så der er grobund for ERFA grupper i DAKOBE regi.
 • Medlemsblad –  fordobling af medlemmer der bestiller ekstra eksemplarer indenfor 1 år samt indlæg skrevet af medlemmer.
 • Bedre indtjening på annoncer i medlemsbladet.
 • Samkørsels ordninger til generalforsamlinger.

Vi har samtidig nogle gode ”hjælpemidler” til at opnå vores mål:

 • Et velfungerende sekretariat
 • Regelmæssige nyhedsbreve
 • Leder i DAKOBE medlems bladet
 • DAKOBE medlemsbladet
 • OGF – Ordinær generalforsamling
 • EOGF – Ekstraordinær generalforsamling
 • 2 bestyrelsesposter i Sundhedsrådet (Lone og Manuela)
 • 1 bestyrelsespost i SRAB (Manuela)