BLIV MEDLEM AF DAKOBE

DAKOBE medlemsskabs-typer

For at blive optaget i DAKOBE som aktivt medlem kræves, at ansøgeren er fyldt 18 år og er seriøst arbejdende komplementær behandler samt opfylder optagelseskravene.

Behandleren skal være optaget som aktivt A1 medlem hos DAKOBE for at kunne søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mailadresse automatisk, og vi sender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

Som aktivt medlem er du bl.a. omfattet af erhvervsansvarforsikring, netbanksforsikring, retshjælpsforsikring samt Koda / Gramex afgift.

INDMELDELSESBLANKET

Efteruddannelseskrav

For at kunne bibeholde sin RAB godkendelse – har DAKOBE et efteruddannelseskrav på 48 undervisningstimer/lektioner inden for en 3. årig periode.

Kravet til efteruddannelsekursus er som følger:

* minimum 24 af disse undervisningstimer/lektioner skal være opdatering, ajourføring, opkvalificering til det/de fag du er RAB-godkendt i.

* maximum 24 af disse undervisningstimer/lektioner kan være vedligeholdelserepetition (repetitionskursus i førstehjælp, supervision max. 2 undervisningstimer/lektioner pr. år. Et psykoterapeut kursus for IKKE RAB-godkendte psykoterapeuter/hypnoterapeuter.)

Hvis man er psykoterapeut/hypnoterapeut kan psykoterapeutkurset dække alle 48 undervisningstimer/lektioner.

Hvis du ønsker at gentage et kursus du allerede har deltaget i, i eksempelvis optjeningsperioden 2018-2020, skal der gå min. 2 år før dette kursus kan tælle som efteruddannelse timer igen samt være i en ny optjeningsperiode. Med mindre det tages hos anden udbyder og det kan tælle med max. 24 undervisningstimer/lektioner.

A2 medlemskab kan opnås der, hvor hoveduddannelsen ligger imellem 100-249 timer – altså under 250 timer, som er krav til hovedfaget. Der vil typisk være tale om en fuld, enten dansk eller international uddannelse, hvor timeantallet på 250 timer ikke kan opnås, eller en mindre uddannelse, hvor man på skole kan læse videre og derved opnå minimumskravet på 250 timer.

A2 medlemmer opnår samme dækning som A1 medlemmer for så vidt angår erhvervsansvarsforsikring, betaling af Koda Gramex, netbank- og retshjælpsdækning.
A2 medlemmer optages IKKE på behandler listen, ligesom A2 medlemmer ikke kan opnå RAB-godkendelse.

INDMELDELSESBLANKET

Som passivt medlem optages alle, der ikke arbejder med komplementær behandling mod betaling.

Som passive medlemmer kan desuden optages skoler, virksomheder m.v. og medlemmer som over en periode holder orlov.

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mailadresse automatisk og vi sender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

Som passivt medlem er man ikke omfattet af DAKOBEs erhvervsforsikringer og ej heller Koda / Gramex afgift.

INDMELDELSESBLANKET

Alle, der er under uddannelse til komplementær behandler i en af de behandlingsformer DAKOBE godkender til A1 medlemskab, kan optages som elev/studerende i foreningen på særlige favorable vilkår.

For optagelse som elev/studerende gælder det at:

 • der ved indmeldelsen skal foreligge en bekræftelse fra skolen med oplysning om forventet dato for færdiggørelse af uddannelsen.
 • Efter uddannelsens afslutning overgår medlemmet automatisk fra status af elev/studerende til Aktiv medlem gældende den dato, hvor uddannelsen er oplyst færdiggjort (A1 eller A2)
 • Det er alene muligt at opretholde status af elevmedlem efter den oplyste dato for endt uddannelse, såfremt der forudgående er truffet skriftlig aftale om forlængelse, grundet særlige omstændigheder såsom; skolens udskudte eksamen, sygeorlog eller anden gyldig årsag under force majeure. Bekræftelse fra skolen på denne forlængelse, skal indsendes til DAKOBE.
 • Opkrævning for Aktivt medlemskab (formalisering af overgangen til A1/A2 medlem) falder første hverdag efter endt uddannelse.
 • betalingsfristen for Aktivt medlemskab samt fristen for indsendelse af gyldigt eksamensbevis er løbende 14 dage.
 • Ved manglende indsendelse af gyldigt uddannelsesbevis eller manglende betaling af medlemskontingent, indenfor fristen på 14 dage,
 • vil medlemmet, umiddelbart efter fristen, automatisk udmeldes uden yderligere rykkerskrivelser, service eller sagsbehandling.

Elev medlemskab på særligt favorable vilkår

I DAKOBE er medlemmer, der er under uddannelse/elever:

 • dækket af Koda/Gramex afgiften og
 • dækket af erhvervsansvarsforsikringen ved behandlinger, der gives som del af uddannelsen (eksempelvis elev øve-behandlinger) og under supervision af en færdiguddannet lærer i faget. Topdanmark beskriver det i policen på følgende måde: “Elever er meddækket på forsikring, når de arbejder sammen med en uddannet eller arbejder med det de har lært. De må ikke arbejde udenfor deres område og heller ikke med pensum som de endnu ikke er undervist i.”
 • inkluderet i alle øvrige medlemsfordele, (tilladt jf. vedtægterne) såsom gratis medlems-kurser, medlemsrabatter mv. (registrering på behandlerlisten undtaget).
 • mulighed for registrering på Elevbehandler-listen efter ønske.

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mailadresse automatisk, og vi sender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

INDMELDELSESBLANKET

Hvordan kan jeg blive RAB-registreret?
Enhver, som er færdiguddannet og aktiv A1 medlem i en af de af DAKOBE 9 godkendte behandlingsformer, kan tilvælge RAB-registrering.

Hvad er RAB-registrering?
RAB betyder Registreret Alternativ Behandler og er en registreringsordning, der gælder for alternative og komplementære behandlere, som udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen.
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere har eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Hvad er min fordel ved at være RAB-registreret?
En del forsikringsselskaber herunder Sundhedsforsikring “danmark”, samt andre private aktører henviser udelukkende til RAB-registrerede behandlere, når de giver klienten støtte/dækning af behandling i din klinik.

Uddannelsesmæssige krav for RAB-registrering?
Du skal være optaget med dit/dine hovedfag som A1 medlem (se A1. medlemsskab)

Derudover har du som behandler, én gang for samtlige dine RAB-fag, taget minimum:
200 timer/lektioner i Anatomi, Fysiolgi,
100 timer/lektioner i Sygdomslære,
10 timer/lektioner i Klinkdrift heri indeholdt basal sundhedslovgivning
50 timer/lektioner i Psykologi
50 timer/lektioner i Introduktion til andre behandlingsformer
samt
Et Basis- eller Vedligeholdelseskursus i førstehjælp med Hjerte/Lunge redning, ikke ældre end to år.

RAB-vedligeholdelse/fornyelse
Vi fornyer din RAB-registrering for et år ad gangen.
Det sker hvert år omkring d. 15. marts, hvor du modtager et nyt RAB-bevis, der kan hænge i klinikken, samt adgang til at downloade RAB-logo til brug på hjemmesider og andet on-line pressemateriale.

Dokumentation af efteruddannelses- og vedligeholdelseskurser.
Over en periode på 3 år skal du indsende dokumentation for dine vedligeholdelses- og efteruddannelseskurser i et eller flere af dine RAB-fag.
Efteruddannelsesperioderne er pt. 2021-2023, før det 2018-2020 (nb. særlige coronaregler blev indført for forrige periode).

Indsendelse af efteruddannelses dokumentation sker direkte på hjemmesiden under medlems intra.

Efteruddannelseskravet for RAB-fornyelse
Efteruddannelseskravet til opretholdelse og RAB-fornyelse er 48 undervisningstimer/lektioner fordelt over tre år,
herunder et førstehjælpskursus hvert andet år, hvor Hjerte/Lunge-redning er inkluderet.
Førstehjælpskurset fornyes inden udløbsdatoen, dette ved at tage et vedligeholdelseskursus. Såfremt udløbsdatoer er overskredet, skal kurset i stedet fornyes med et basiskursus. DAKOBEs vedligeholds- og basis førstehjælpskurser er på henholdsvis 3 og 4 efteruddannelsestimer/lektioner.

Der er tale om et samlet minimum på 48 undervisningstimer/lektioner, som du skal indsende efteruddannelses dokumentation for, uanset hvor mange RAB-fag du er registreret med i DAKOBE.

Efteruddannelses perioden er pt. 2021-2023
Her ser du retningslinjer for efteruddannelses-timer/lektioner fordelt på primær og sekundær timer.

Primær timer/lektioner: min. 24 undervisningstimer/lektioner direkte relateret til dit/et af dine RAB-fag:
* Opdatering
* Ajourføring
* Opkvalificering af de fag du er RAB-godkendt i.
* Førstehjælpskursus kan tælle op til maksimum 6 timer v. basiskursus og maksimum 3 timer v./ vedligeholdskursus.

Sekundær timer/lektioner: max. 24 undervisningstimer/lektioner indirekte relateret til dit RAB-fag, herunder:
* Inspirationskurser/introduktion til andre behandlingsformer
* Egenbehandling/behandling udveksling/behandler til behandler max. 2 undervisningstimer/lektioner pr. år.
* Supervision til udvikling af egen behandlerrolle og refleksion max. 16 timer
* Et psykoterapeut kursus for IKKE RAB-godkendte psykoterapeuter/hypnoterapeuter
* Du kan, hvis du ønsker, gentage et kursus du allerede har gennemført, dog ikke i samme  optjeningsperiode. Det kan alternativt tages hos anden udbyder.
* Hvis man er psykoterapeut/hypnoterapeut kan psykoterapeutkurset, samt supervision dække alle 48 undervisningstimer/lektioner.

INDMELDELSESBLANKET

INDMELDELSESBLANKET


  Samtykke til DAKOBE-bladet

  Må vi nævne dit navn, by, virksomhedsnavn og behandlingsform i næste nummer af DAKOBE-bladet?


  MEDLEMSTYPE*
  Aktivt A1-medlemskabAktivt A2-medlemskabPassivt medlemskabElev medlemskab


  BEHANDLINGSFORMER

  (Du kan maks vælge 5 RAB-godkendte behandlinger og øvrige hovedfag alt i alt)

  Hvilke RAB-godkendte behandlingsformer vil du optages med:

  Hvilke øvrige hovedfag vil du optages med:

  Ønsker du RAB registrering, skal du efterfølgende udfylde vores RAB ansøgning.
  RAB ansøgningen kan først behandles efter, at den igangværende indmeldelsesblanket er udfyldt og afsendt.

  Du finder link til RAB ansøgning efter færdiggørelse af denne blanket eller via menuen "BLIV MEDLEM" på siden "OM RAB & RAB ANSØGNING".


  DOKUMENTATIONER

  Ansøgeren skal fremsende dokumentation på uddannelse/r og timeantal, samt dato og fagindhold, i hvert af de af DAKOBE påkrævede fag skal fremgå jævnfør optagelseskrav her

  Dine dokumentationer på uddannelse/r og timeantal skal vedhæftes herunder.


  UPLOAD AF DOKUMENTATIONER*
  Bemærk, at alle uploadede filer tilsammen må fylde 25MB

  Dokumentationen skal være tydelige læsbare fotokopier i A4 format. Opnås bedst ved at gemme som PDF.

  Ansøgningen bliver færdigbehandlet indenfor ca. en uge efter at DAKOBE har modtaget samtlige nødvendige dokumentationer på uddannelse/r og timeantal.

  I tilfælde af, at der mangler dokumentation, meddeles dette og hører vi ikke tilbage fra dig, da gemmer vi indmeldelsesblanketten og den dokumentation som er indsendt i 1 måned fra den dato, hvor vi har modtaget indmeldelsesblanketten.

  TIMEANTAL
  Skal ikke dokumenteres ved ansøgning af passivt medlemskab og elev medlemskab

  Har uploadet dokumentation på
  250 timer i hovedfag (for kropsterapi 590 timer)
  10 timer i klinikdrift heri indeholdt basal sundhedslovgivning
  50 timer i psykologi
  50 timer i introduktion til anden behandlingsform


  FIRMA / KLINIK DETALJER


  BEMÆRKNINGER

  VIGTIGT! Vent et øjeblik med at trykke send, hvis du som det sidste har vedhæftet dine filer.
  Da mailserveren skal nå at hente dokumentet ind i tilmeldingsformularen.

  Ved afsendelse af denne formular, giver du samtykke til at DAKOBE må behandle og opbevare dine oplysninger i henhold til vores persondatapolitik. Formularen bliver sendt SSL krypteret.

  Sitet er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.

  Efter indmeldelse som A1-medlem kan der søges om RAB-registrering for de 9 RAB-registrerede behandlingsformer.

  RAB ANSØGNING