ETISKE REGLER

DAKOBEs etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig klientbehandling samt til at opretholde et godt kollegialt forhold mellem komplementære behandlere. Medlemmerne skal nøje sætte sig ind i de etiske regler og handle i overensstemmelse med disse.

Klik på kasserne herunder for at se de etiske regler

Enhver komplementær behandler skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, og efter bedste evne hjælpe klienten til at genvinde sit helbred og til at bevare det. Klienten skal støttes i selv at tage ansvar for sit helbred.

Endvidere skal enhver komplementær behandler give klienten en saglig og nøgtern information om behandlingen, og hvilke forventninger klienten kan have til denne.

En komplementær behandler må ved undersøgelse og behandling af en klient kun gøre brug af metoder og midler, som er forsvarlige ud fra de teorier, filosofier m.v., og som den enkelte komplementære behandler behersker.

Ved afprøvning af nye metoder skal klienten informeres og indvillige deri.

Den komplementære behandler må ikke fratage klienten lægeordineret medicin eller foreslå ændring i doseringen. Behandleren er forpligtiget til at anbefale klienten at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

En komplementær behandler er berettiget til at standse et behandlingsforløb, der efter behandlerens skøn ikke giver de ønskede fremskridt.

En komplementær behandlers opførsel, undersøgelses- eller behandlingsmetoder, må ikke virke krænkende. Der skal ligeledes handles økonomisk ansvarligt i forhold til klienten, og ikke benyttes uværdige metoder til forøgelse af indtægt.

Alle komplementære behandlere skal føre optegnelser (journaler) over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation, behandling og den information, der er givet. Klientjournaler skal opbevares på en forsvarlig måde (jf. ”Lov om behandling af personoplysninger”).

En komplementær behandler må aldrig overfor klienten udtale sig om, at en bestemt behandlingsform kan helbrede en bestemt sygdom.

En komplementær behandler skal vise respekt for kollegaer og andre faggrupper.

En komplementær behandler skal være opmærksom på udtalelser til presse/medier, så det ikke har en sådan karakter, at det kan fremkalde ubegrundet eller unødig sygdomsangst.

Komplementære behandleres tavshedspligt er omfattet af Straffelovens § 264 D. Alternative behandlere skal overholde gældende dansk lovgivning.

En komplementær behandler skal ved annoncering og reklamering overholde ”Lov om markedsføring af sundhedsydelser”.

Et medlem må gerne indgå i samarbejde med læger og sygehuse samt deltage i videnskabelige forskningsprojekter.

Overtræder en DAKOBE-behandler de etiske regler, kan behandleren indberettes for Etisk Råd.