Dagsorden ved Generalforsamlingen 24. april 2021

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 referenter
Bestyrelsen foreslår som den ene Anne Linda (fra sekretariatet).

3. Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsen foreslår teknisk afstemningsansvarlig Bitten Gubi Mørz og kasserer Frede Christensen

4. Behandling af ekskluderingssag(er)
Indkomne forslag fra tidligere medlemmer fremlægges og behandles under punktet.

5. Formandens beretning til godkendelse / Udvalgsberetning til godkendelse

6. Regnskabet fremlægges til godkendelse

7. Indkomne forslag.
Ingen medlemsforslag indkommet.
Bestyrelsen fremsætter forslag til redigering og opdatering af vedtægterne jf. vedlagte bilag: VEDTÆGTSÆNDRINGER.

8. Fastsættelse af kontingentets størrelse
Bestyrelsen foreslår at kontingentet tilbageføres med kr. 125,- for aktive medlemmer pr. august 2021 grundet fremforhandlet Corona-refusion af KODA-afgift for Q1 2021.

For budgettet 2022 foreslås kontingentet igen fastsat til 1.475,- for at imødese den fortsatte indfasning af stigning i KODA/GRAMEX afgiften.

9. Fastsættelse af bestyrelseshonora
Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af de 15 %

10. Valg i henhold til vedtægterne § 2.
Kasserer Frede Christensen på valg for to år, (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem Lone Møller på valg, (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem Bitten Gubi Mørz på valg, (ønsker genvalg).
Lea Nikander opstiller til valg til bestyrelsen
Lars Illyas Kristoffersen opstiller til valg til bestyrelsen
Kandidater er præsenteret herunder samt i medlemsbladet 259/marts 2021 på henholdsvis side 4, (Lea Nikander)
side 13, (Lars Illyas Kristoffersen) og
side 16 og 17 (Lone Møller, Bitten Gubi Mørz og frede Christensesn).

11. Valg af intern kritisk revisor

12. Valg af medlemmer & suppleant til Etisk Råd.
Anne Bornhøft Mikkelsen på valg.

13. Eventuelt.