VEDTÆGTER

Stk. 1
Foreningens navn er Danmarks Komplementære Behandlere – forkortet DAKOBE.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Kalundborg.

Stk. 3
DAKOBE ønsker at styrke det tværfaglige fællesskab, at fremme respekt og etik omkring komplementær behandling og gennem udvikling og ekspertise løfte den enkeltes glæde, tillid og ansvar for eget liv.

Stk. 4
DAKOBE realiserer sit formål ved at samle viden og støtte samt fremme udviklingen indenfor komplementær behandling. At formidle budskaber om sundhedsfremme og samlet øve indflydelse såvel politisk som i medier til gavn for den almindelige folkesundhed.

Stk. 5
At sikre den enkelte behandler størst mulig frihed i sit virke som komplementær behandler.

Stk. 6
At være repræsenteret i relevante råd og udvalg.

Stk. 7
At arbejde for momsfritagelse for alle DAKOBEs behandlere. Samt arbejde for tilskud til patient- / klientbehandling.

Stk. 8
At fremme oplysningen om forebyggelse og komplementær behandling, naturmedicin, sund kost, rent miljø og bedre livskvalitet.

Stk. 9
At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, i forhold til deres virke som komplementære behandlere.

Stk. 1
Det er bestyrelsens opgave og ansvar at realisere foreningens formål.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Der vælges formand og kasserer samt indtil 7 personer.

Der vælges yderligere 2 suppleanter, som efter ønske kan deltage i bestyrelsesmøder, med taleret.

I lige år vælges formand samt et lige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

I ulige år vælges kasserer samt et ulige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Såfremt ingen medlemmer stiller op på generalforsamlingen til formands- eller kassererposten, konstituerer DAKOBEs bestyrelse sig indtil næste generalforsamling.

Stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 4
Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige ressourcer og anvende de nødvendige midler til både ad hoc udvalg, PR og til administrative opgaver i foreningen, herunder blandt andet sekretariat, regnskabsassistance.

Stk. 5
Forretningsudvalget består af formand og næstformand. Forretningsudvalget leder foreningen mellem bestyrelsesmøder, og aflægger beretning på bestyrelsesmøderne om beslutninger, initiativer og skridt, der er taget, siden sidste bestyrelsesmøde. Forretningsudvalget kan ikke gå imod bestyrelsens beslutninger.

Stk. 6
Fratræder formanden i utide, indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling, og en suppleant træder ind i bestyrelsen. Fratræder kassereren i utide, udnævner bestyrelsen en midlertidig kasserer frem til næste generalforsamling. Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder en suppleant indtil næste generalforsamling.

Stk. 7
Bestyrelsen beslutter mødetidspunkter og mødested. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skrives beslutningsreferat af alle møder, og alle referater opbevares i Sekretariatet. Sammendrag af beslutninger og informationer offentliggøres til medlemmerne.

Stk. 8
DAKOBEs tillidsfolk får dækket dokumenterede rejseudgifter i forbindelse med mødeaktiviter. Udgifterne dækkes efter statens takster.

Stk. 9
Ved indkøb over 10.000 kr. kræves flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 10
Foreningen tegnes af formand og næstformand i fællesskab.

Stk. 1
Som aktivt medlem optages alle arbejdende behandlere, der er fyldt 18 år. Ved ansøgning om optagelse skal eksamensbevis eller kopi heraf forevises. Såfremt eksamensbevis ikke forefindes, må ansøgere bevise sin kunnen på anden vis.

Stk. 2
Som udgangspunkt er optagelseskravene, en behandleruddannelse med mindst 250 timers undervisning i hovedfag, samt 50 timers psykologi, 10 timers klinikdrift og 50 timers orientering om andre behandlingsformer.
Aktive medlemmer kan maksimalt optages med 5 behandlingsformer på DAKOBEs behandlerliste.

Stk. 3
De konkrete optagelseskrav fremgår af Optagelseskrav på foreningens hjemmeside. Nye terapiformer godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4
Alle, der er under uddannelse til komplementær behandler, og hvor uddannelsen er godkendt af DAKOBEs bestyrelse, kan optages i DAKOBEs Elevgruppe. For at blive optaget i Elevgruppen, skal der foreligge en bekræftelse fra den pågældende skole med oplysning om forventet dato for færdiggørelse af uddannelsen. Umiddelbart efter færdiggørelsen af uddannelsen, skal den tidligere studerende / elev fremsende kopi af eksamensbevis til DAKOBE og ansøger hermed om aktivt medlemskab af DAKOBE.

Stk. 5
Alle aktive medlemmer samt Elevgruppens medlemmer, forpligtiger sig til at følge DAKOBEs Vedtægter og Etiske Regler.

Stk. 6
Som passivt medlem optages alle, der ikke arbejder med komplementær behandling mod betaling. Som passive medlemmer kan desuden optages skoler, virksomheder m.v.

Stk. 7
Ved begrundet ansøgning om orlov (barselsorlov, sygdom, sabbat m.v.), kan aktive medlemmer overføres til passivt medlemskab og genindtræde som aktivt medlem uden fornyet ansøgning og fornyet godkendelse i DAKOBEs Optagelsesudvalg. Denne orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, og den kan normalt ikke være af mere end 2 års varighed.

Stk. 8
DAKOBEs navn og logo må kun anvendes af DAKOBEs aktive medlemmer til reklamering og annoncering for de terapiformer, som DAKOBEs Optagelsesudvalg har godkendt.

Stk. 9
Aktive medlemmer, har ret til at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) efter de retningslinjer, som loven udstikker, og som Sundhedsstyrelsen administrerer.

Registrering kan dog kun finde sted, for så vidt angår behandlere, der opfylder kravene i relation til et fagområde, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Uddannelsen skal være på det i loven fastsatte timetal og opfylde de øvrige krav, som stilles af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 10
Alle aktive medlemmer af DAKOBE har pligt til at deltage i efteruddannelser og på anden vis holde deres uddannelser à jour. DAKOBEs medlemmer, der er RAB-godkendte, har pligt til at deltage i efteruddannelser som beskrevet i lov nr. 351 af 19. maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012 om RAB-ordningen og holde deres uddannelser à jour.

DAKOBEs krav til efteruddannelse er 36 timer inden for en 3-årig periode, som udstikkes af bestyrelsen. Efteruddannelsestimerne skal dokumenteres i form af kopi af kursus / uddannelsesbevis, der indsendes til DAKOBEs sekretariat løbende.

Stk. 11
Æresmedlemmer har samme forpligtelser og rettigheder som aktive medlemmer. Dog er de ikke valgbare til tillidsposter. De er desuden fritaget fra at betale kontingent.

Stk. 12
Æresmedlemmer kan af bestyrelsen udpeges til særlige opgaver.

Stk. 1
Etisk Råd vælges på generalforsamlingen, og består af et ulige antal medlemmer på mindst 3 og højst 5. Der kan tillige vælges maksimum 1 suppleant. Alle vælges for en to-årig periode, således at 2 medlemmer samt evt. suppleant vælges på lige år og de øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted. Rådet konstituerer sig selv.

Stk. 2
Dersom et medlem af Etisk Råd overtræder DAKOBEs etiske regler, kan Etisk Råd beslutte at ekskludere medlemmet fra Etisk Råd. Det ekskluderede medlem kan bringe afgørelsen op på næstkommende generalforsamling, der træffer den endelige beslutning.

Stk. 3
Rådet skal behandle klager over medlemmer af DAKOBE, herunder over manglende overholdelse af DAKOBEs etiske regler. Rådet skal behandle evt. klager fra brugerne over den behandling, den pågældende har fået af et af DAKOBEs medlemmer. Etisk Råd skal endvidere behandle klager fra nuværende og ekskluderede medlemmer samt ansøgere i relation til medlemskab og registrering.

Stk. 4

Klagen indsendes skriftligt og stiles til formanden af Etisk Råd med kopi til den indberettede behandler. Alle relevante bilag skal fremlægges for begge parter, så vidt muligt indenfor 4 uger. Begge parter skal høres i sagen. Alle afgørelser truffet af Etisk Råd skal være skriftlige og begrundede. Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget.

Sagsbehandlingen afsluttes hurtigst muligt. Ved en evt. klage skal DAKOBE-behandleren samarbejde med Etisk Råd. Etisk Råd kan give DAKOBE-behandleren en påtale eller en advarsel eller i yderste konsekvens ekskludere medlemmet.

Stk. 5
Hvis Etisk Råd finder en klage over et medlem uberettiget, kan DAKOBE støtte medlemmet med den nødvendige juridiske bistand.

Stk. 6
Etisk Råd kan søge faglig eller juridisk bistand.

Stk. 7
Såfremt et medlem af Etisk Råd er inhabil, skal vedkommende udtræde af rådet i den pågældende sag. Inhabilitet afgøres af Bestyrelsen.

Stk. 8
Etisk Råd varetager de opgaver, som er nævnt i stk. 3, samt opgaver der af Bestyrelsen er henlagt til Etisk Råd.

Stk. 9
Korrespondance fra Etisk Råd, skal i ord og hensigt være på linje med DAKOBEs Etiske Regler, bestyrelsens holdning og DAKOBEs vedtægter

Stk. 1
Udvalget udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2
Udvalgets opgave er at holde sig orienteret om de uddannelses- og kursustilbud, der tilbydes på de alternative skoler.

Stk. 3
Udvalget behandler ansøgninger fra kommende medlemmer samt behandler ansøgninger fra nuværende medlemmer, som ønsker nye terapiformer godkendt.

Stk. 4
Korrespondance fra udvalget skal i ord og hensigt være på linje med bestyrelsens holdning.

Stk. 1
Dersom et medlem groft modarbejder DAKOBEs virke eller formål, kan en enstemmig bestyrelse beslutte at ekskludere medlemmet. Et medlem, der er ekskluderet af bestyrelsen, har ret til at få taget sin sag op på førstkommende generalforsamling som første punkt på dagsorden.

Stk. 2
Behandleren har efter en eksklusion ikke ret til at benytte DAKOBEs logo og navn, og kan heller ikke benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Stk. 3
Stridigheder mellem DAKOBE og et medlem eller mellem DAKOBE og en komplementær behandler, som søger optagelse i DAKOBE, bør bilægges i mindelighed. Både medlemmer og ansøgere kan indbringe evt. klager for DAKOBEs Etiske Råd (jf. § 4, stk. 2). Uløselige stridigheder kan af begge parter indbringes for de almindelige domstole.

Stk. 1
Kontingentets størrelse fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen.

Stk. 2
Kontingentet opkræves for et halvt eller helt år ad gangen.

Stk. 3
Indmeldelsesgebyret fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen.

Stk. 4
DAKOBEs Bestyrelse kan vælge at nedsætte kontingentet for aktive tillidsfolk eller fritage disse for betaling, uden at dette påvirker stemmeret og valgbarhed.

Stk. 5
Honorering af Bestyrelsen fastsættes af DAKOBEs generalforsamling for 1 år ad gangen, som en % sats af DAKOBEs samlede kontingent.

Stk. 6
Bestyrelsen beslutter fordelingen af den totale honorering, samt om det er som løn eller godtgørelse efter SKATs regler.

Stk. 1
Udmeldelse skal ske senest en måned før næste kontingentbetaling. Sker udmeldelse senere, tilbagebetales indbetalte kontingent ikke.

Stk. 2
Plakat, emblem, folder og medlemsbevis skal ved udmeldelse og / eller sletning returneres til DAKOBEs Sekretariat. Dette indbefatter også RAB-bevis, hvis et sådant er udleveret. Behandleren har efter en udmeldelse ikke tilladelse til at benytte DAKOBEs logo og navn, og heller ikke tilladelse til at benytte registreringstitlen.

Stk. 3
Et medlem kan slettes, når pågældende er i restance i over en måned. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra i særlige tilfælde.

Stk. 4
Medlemskab kan generhverves ved indbetaling af restance plus 100 kr. – indenfor 6 måneder fra restancedato.

Stk. 5
Ved ønske om genindtræden i DAKOBE, skal ansøgningen behandles af DAKOBEs Optagelsesudvalg på lige fod med nye ansøgninger.

Stk. 1
Generalforsamlingen er DAKOBEs øverste myndighed.

Stk. 2
DAKOBEs ordinære generalforsamling skal afholdes senest 1. maj hvert år.

Stk. 3
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 4
Der kan etableres adgangskontrol.

Stk. 5
Det reviderede regnskab fremlægges.

Stk. 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 7
Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, er valgbare på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Passive medlemmer samt elever, der har betalt kontingent, har kun taleret på generalforsamlingen.
Medlemmer af Etisk Råd kan ikke vælges til andre tillidsposter i DAKOBE.

Stk. 8
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres skriftligt mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9
Der føres beslutningsreferat af 2 referenter, og referatet underskrives af dirigent samt de 2 referenter. Referatet kan evt. optages på elektronisk medie. Sekretariatet sender kopi af det underskrevne referat til Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen sørger for offentliggørelse af det underskrevne referat til medlemmerne.

Stk. 10
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 referenter
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Behandling af eventuel ekskluderingssag(er)
 5. Formandens beretning og udvalgsberetninger
 6. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingentets størrelse
 9. Fastsættelse af bestyrelseshonorar
 10. Valg i henhold til vedtægternes § 2
 11. Valg af intern kritisk revisor
 12. Valg af medlemmer & suppleant til Etisk Råd
 13. Eventuelt

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 20 % af medlemmerne begærer dette med motiveret dagsorden, eller såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter begæringen er fremsat med motiveret dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det eller de forslag, hvorover den er indkaldt.

For ekstraordinær generalforsamling gælder i øvrigt foreningens almindelige regler.

Stk. 1
Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning på mindst 2 generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum. På den første generalforsamling kræves absolut flertal 2/3 majoritet. På den efterfølgende, kræves almindeligt flertal.

Stk. 2
Foreningens midler ved opløsning overføres til formål, som kan fremme komplementær behandling. Beslutningen træffes af den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning.

Stk. 1
Udarbejdelse af DAKOBEs regnskab foretages af en af bestyrelsen valgt ekstern revisor.

Stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret.

DAKOBEs etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig klientbehandling samt til opretholdelse af et godt kollegialt forhold mellem komplementære behandlere. Medlemmerne skal nøje sætte sig ind i de etiske regler og handle i overensstemmelse med disse.

Stk. 1
Enhver komplementær behandler skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, og efter bedste evne hjælpe klienten til at genvinde sit helbred og til at bevare det. Klienten skal støttes i selv at tage ansvar for sit helbred. Endvidere skal enhver komplementær behandler give klienten en saglig og nøgtern information om behandlingen, og hvilke forventninger klienten kan have til denne.

Stk. 2
En komplementær behandler må ved undersøgelse og behandling af en klient kun gøre brug af metoder og midler, som er forsvarlige ud fra de teorier, filosofier m.v., som den enkelte komplementære behandler behersker. Ved afprøvning af nye metoder skal klienten informeres og indvillige deri.

Stk. 3
Den komplementære behandler må ikke fratage klienten lægeordineret medicin eller foreslå ændring i doseringen. Behandleren er forpligtiget til at anbefale patienten at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 4
En komplementær behandler er berettiget til at standse et behandlingsforløb, der efter behandlerens skøn ikke giver de ønskede fremskridt.

Stk. 5
En komplementær behandlers opførsel, undersøgelses- eller behandlingsmetoder, må ikke virke krænkende. Der skal ligeledes handles økonomisk ansvarligt i forhold til klienten og ikke benyttes uværdige metoder til forøgelse af indtægten.

Stk. 6
Alle komplementære behandlere skal føre optegnelser (journaler) over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation, behandling og den information, der er givet. Klientjournaler skal opbevares på en forsvarlig måde, jf. ”Lov om behandling af personoplysninger”.

Stk. 7
En komplementær behandler må aldrig over for klienten udtale sig om, at en bestemt behandlingsform kan helbrede en bestemt sygdom.

Stk. 8
En komplementær behandler skal vise respekt for kollegaer og andre faggrupper.

Stk. 9
En komplementær behandler skal være opmærksom på udtalelser til presse / medier, så det ikke har en sådan karakter, at det kan fremkalde ubegrundet eller unødig sygdomsangst.

Stk. 10
Komplementære behandleres tavshedspligt er omfattet af Straffelovens § 264 D. Komplementære behandlere skal overholde gældende dansk lovgivning.

Stk. 11
En komplementær behandler skal ved annoncering og reklamering overholde ”Lov om markedsføring af sundhedsydelser”.

Stk. 12
Et medlem må gerne indgå i samarbejde med læger og sygehuse samt deltage i videnskabelige forskningsprojekter.

Stk. 13
Overtræder en DAKOBE-behandler de etiske regler, kan behandleren indberettes for Etisk Råd.